SHARE

Европейската комисия представи Доклад за фалшивите новини и дезинформацията в интернет, в който се посочват конкретни мерки, които ще бъдат предприети от ЕК в краткосрочен и дългосрочен план.

В началото ще бъдат предприети действия за:

Кодекс за етична журналистика

Онлайн платформи, новинарски медии и организации за проверката на фактите ще бъдат поканени да изработят кодекс на етичните практики, в който да бъде описана и функцията на съответни разпространители на информация.

Европейската комисия също така ще подпомогне сформирането на коалиция срещу дезинформацията и ще помогне за създаването на кодекс на поведението и за оценка на неговата ефективност.

До март 2019 г. ще бъдат разгледани възможности за допълнителни действия и развита идеята за създаването на европейски центрове за изследване на дезинформацията на национално равнище.

Ще бъде допълнително подсилена и финансовата подкрепа на иновативни медийни проекти.

Европейските центрове за изследване на дезинформацията

От своя страна държавите членки трябва да финансират създаването на европейските центрове за изследване на дезинформацията.

В доклада са посочени 10 основни принципа, като например че онлайн платформите трябва да гарантират прозрачност, разяснявайки как работят алгоритмите за подбор на новини. Заедно с европейските новинарски медии те се насърчават да вземат ефективни мерки, за да бъде насочвано вниманието към надеждните и достоверни новини и да се улесни достъпът на потребителите до тях.

Препоръчва се също така да се насърчава медийната грамотност за борба с дезинформацията; да се разработят инструменти за борба с дезинформацията специално за потребители и журналисти; да се гарантират многообразието и устойчивостта на европейските новинарски медии; да продължават научните изследвания на въздействието на дезинформацията в Европа.

Комисията е получила почти 3000 отговора в обществената консултация, започнала през ноември 2017 г. Според анкетираните двете сфери на влияние, където фалшивите новини могат да причинят вреда на обществото, са умишлената дезинформация, целяща да повлияе на изборите, и миграционните политики.

Според последното проучване на Евробарометър (около 26 000 анкетирани граждани) хората смятат, че в ЕС има много фалшиви новини — 83% от анкетираните заявяват, че това явление представлява заплаха за демокрацията. В него се изтъква и значението на качествените медии: анкетираните смятат традиционните медии за най-достоверен източник на новини (радиото със 70%, телевизията с 66%, печатните издания с 63%). Онлайн източниците на новини и уебсайтовете с видеоматериали са с най-ниско доверие като източник на новини — съответно средно с 26% и 27%.

Тези резултати се потвърдиха и в обществената консултация, където най-ниско доверие получават социалните мрежи, новинарските агрегатори и блоговете и уебсайтовете, а най-високо — традиционните вестници и списания, специализираните уебсайтове и онлайн издания, новинарските и обществените агенции (общо с повече от 70%).

 

В доклада определението за дезинформация е: невярна, неточна или подвеждаща информация, предназначена, представена и оповестявана с цел печалба или умишлена вреда на обществото. Това може да застраши демократичните процеси и ценности и да навреди конкретно на редица области, например здравеопазване, наука, образование и финанси.

Докладът предлага също явлението „фалшиви новини“ да получи определена дефиниция.

Комисията също така ще изготви съобщение за борбата с онлайн дезинформацията, което ще публикува през пролетта.

Докладът е част от действията на комисар Мария Габриел, която получи ресор по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество и въз основа на който бе създадена Експертна група на високо равнище за борбата с „фалшиви новини“.

Може също така да допълним, че комисията разглежда борбата с фалшивите новини в контекста на авторското право.  Скорошните предложения на комисията за модернизиране на правилата на авторското право в ЕС включват разпоредба за защита на качествената журналистика чрез предоставяне на онлайн права на новите издатели, така че те да могат да се приспособят към променящата се цифрова среда.

На равнището на ЕС експертната група по въпросите на медийната грамотност също осигурява платформа за обмен на добри практики в областта на медийната грамотност, в т.ч. и граждански инструмент за опровергаване на дезинформация.

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.