SHARE

От гражданската инициатива „Спаси София“ заедно с още няколко неправителствени организации предлагат създаването на нов модел за изчисление на тарифата за превоз в София. Сред предложенията са залегнали идеи като почасови билети с неограничен брой прекачвания, отпадане на билетите за багаж и нова концепция за това как и колко общината да плаща на операторите за превозите.

За това от инициативата предлагат наместо Столична община да обжалва решението на Административен съд – София-град, за отмяна на приетите на 22.02.2016 г. тарифи за градския транспорт, да се възползва от случая и да приеме изцяло нова политика.

Публикуваме част от отвореното писмо на инициативата:

„Невъзможно, несериозно и опасно е Общинският съвет на София да продължава да се преструва, че настоящата тарифна политика е стабилна и отговаряща на потребителските нужди. Считаме, че пасивността и умишленото несъобразяване с установените процедури ще създаде допълнителен хаос и неясноти в обществения транспорт, което би могло да доведе до провал на интегрирането на системата за електронно тарифиране. Недопустимо е да се коментира обществена поръчка за изграждането ѝ без яснота за бъдещето на превозните документи в София. Всички ние очакваме интегрираната система вече 12 години и превръщането й в жертва на липсата на отговорност (управленска или политическа) е неприемлив вариант за обществеността в столицата.

Във връзка с горното представяме на вашето внимание следните предложения, които да осигурят правилното и законосъобразно решаване на проблемите, свързани с градския транспорт в София:

В най-кратки срокове да разработите и представите на вниманиeто на обществеността проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване в градския транспорт на територията на СО, която да включва минимум следното:

 • въвеждането на пазарните принципи на търсенето и предлагането на транспортни услуги при формирането на тарифната политика на Столичната община;
 • обединяване на системите за таксуване на “Център за градска мобилност” ЕАД, “Метрополитен” ЕАД и бъдещия изпълнител на концесионния договор за система за велосипеди под наем и преминаване към единна система на превозни документи;
 • провеждане на качествени транспортни, социални, икономически и др. мултидисциплинарни анализи, които да обосноват извършването на промяна в транспортните задачи и маршрутни схеми на линиите на обществения градски транспорт;
 • въвеждане на конкретни показатели за качество на услугата и удобство за пътниците в градския транспорт, включително такива гарантиращи социалните му функции (превоз на пътници от уязвими групи, осигуряване на достъпност на отдалечени райони на града до интермодалните терминали, осигуряване на превоз до места за рекреация и др.);
 • внедряване на модерни системи за таксуване, видеонаблюдение, управление на подвижния състав и др.;
 • премахване на остарели разбирания за превоза на пътници (таксуване на багаж) и въвеждане на система, която не санкционира прекачванията (почасов билет с неограничен брой прекачвания и др.);
 • съобразяване на бъдещата редакция на наредбата с изискванията на Закона за административните нарушения и наказания, както и с основните принципи на административно-наказателния процес.

 Да създадете условия за прозрачност и организация на процеса по събиране, анализиране и представяне (публикуване) на данните, на чиято база се взимат решения относно тарифната политика на града, както и допълнителни мерки за осигуряване на правилното приложение на Закона за нормативните актове и стриктно спазване на описаните там процедури за публично обсъждане и приемане на нормативни актове.

 • Да изискате да бъде публично представен точен отчет по години (от 2014 г. досега) на продажбите (общ брой и сума по месеци и години) на всички видове превозни документи (включително предоставяните с намаление или безплатно на различни групи потребители; брой документи, сума, компенсираща институция, процентно разпределение на компенсацията между потребителя и институциите), издавани от “Център за градска мобилност” ЕАД, за да бъде запознато обществото по какъв начин се формират приходите от превозни документи на обществения градски транспорт в София.
 • До края на настоящия мандат на Столичен общински съвет да създадете и приемете нова наредба за масовия градски транспорт, включваща:
 • правила за законосъобразното организиране на дейността на “Център за градска мобилност” ЕАД;
 • съобразяване на текстовете на наредбата с действащите към момента закони и актове на ЕС;
 • уредба относно реда и условията за включване на външни за Столичната община (национални, общински или частни) превозвачи към системата за тарифиране;
 • приемане на стандарти за качество като водещи критерии при избора на превозвачи и при оценяването на извършената от тях работа (прилагане на договори от типа Споразумение за ниво на обслужване – SLA).“

Пълния текст на отвореното писмо може да откриете на сайта на „Спаси София“.