SHARE

Инициатива „Правосъдие за всеки“ заедно с група граждански организации изисква от президента Румен Радев да наложи отлагателно вето на промените в два много важни закона за съдебната власт. Те бяха приети от Народното събрание скорострелно и в нарушение дори на парламентарните процедури, без обществено обсъждане и въпреки възраженията на множество съсловни и граждански организации. Става дума за промените в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.

Тези промени нарушават основни конституционни принципи, както и международни правни актове, по които България е страна. Освен това са в противоречие с Актуализираната стратегия за съдебна реформа, която беше приета с голямо мнозинство от предишния парламент, сочат в изложение до медиите от сдружението.

Според тях  гласуването станало  с редица нарушения на правилата за работа на българския парламент – „набързо, с текстове, уговаряни в Правната комисия и внесени в последния момент в пленарната зала, без дебат и без нужния кворум. В тази ситуация се налагат съмнения дали депутатите са били наясно какво точно приемат, дали са действали по вътрешно убеждение, или са имали външни инструкции какво да внесат и как да гласуват“.

„Призоваваме президента Румен Радев да упражни конституционните си правомощия и да върне за ново обсъждане в Народното събрание редица разпоредби от гласуваните законопроекти. Така българският президент ще изпълни основната си роля – да бъде гарант за спазването на Конституцията и правата и свободите на гражданите, а същевременно ще стане действителен гарант за реална и ефективна съдебна реформа.“

Зад този призив освен Сдружение „Правосъдие за всеки“ застават и Сдружение „Граждански блок“, Атлантически съвет на Република България, Асоциация „РАДКО“, Сдружение „Обединени реформатори“, Движение обществен натиск, Гражданско сдружение БОЕЦ, младежко сдружение „Полити“, Асоциацията на парковете в България.

Заявяваме, че ако тези закони бъдат обнародвани в този си вид, ще сезираме Европейската комисия и Венецианската комисия за демокрация чрез право.

Пълният текст на искането:

О Т К Р И Т О   П И С М О

Относно: Искане за налагане на вето над разпоредби от приетите без обществено обсъждане и в нарушение на редица нормативни актове промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас във връзка с едно от основните Ви правомощия като държавен глава, а именно – да съблюдавате за спазването на Конституцията и приемането на закони, които не я нарушават и са в унисон с принципите на демократичната правова държава и европейското право.

В последните дни на лятната си сесия, почти на тъмно и при видимо разредено предваканционно мнозинство, 44-ото Народно събрание прие „ударно”, в съкратени срокове и в нарушение на Закона за нормативните актове и  Правилника за организацията и дейността на НС промени в едни от най-важните закони за съдебната власт – а именно, устройствения Закон за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.

Приетите промени нарушават важни права и основни принципи на Конституцията –  правото на гражданите да се сдружават свободно и без държавна намеса по смисъл на чл. 12 и чл. 44, както и чл. 132 относно гаранциите за ненамеса в работата на магистратите. Грубо се нарушават и нормите на редица международни актове, по които Република България е страна, като  например Пакта за политически и граждански права, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и други. Наред с това, промените в ЗСВ са в пряко противоречие с приетата с огромно мнозинство от 43-ия парламент Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и разписаните в нея принципи на съдийско самоуправление, конкурсно начало и кариерно развитие на база показани високи професионални резултати в работата на всеки магистрат. Тези промени противоречат и на редица препоръки за съдебната реформа от мониторинговите доклади на Европейската комисия и тези на Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/.

По недопустим начин окончателно гласуваните миналата седмица промени в ЗСВ въпреки острите възражения на редица авторитетни професионални и съсловни организации, сред които  Съюзът на юристите в България, Съюзът на съдиите в България, Международната асоциация „Европейски магистрати за демокрация и свободи”, Европейската асоциация на съдиите, както и на български неправителствени организации, сред които и Инициатива „Правосъдие за всеки“, както и  при негативните становища на съдиите от Върховния касационен съд и на членове на Висшия съдебен съвет и без да се поиска задължителното по чл. 79, ал. 5 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание /ПОДНС/ становище на последния и при неспазване на 24-часовия срок за запознаване от депутатите на законопроектите, които гласуват:

  • създават необосновани и дискриминационни привилегии за членовете на отиващия си Висш съдебен съвет да се „самоназначат“ без конкурс в който си пожелаят орган на съдебната власт, за което част от тях нямат дори нужната компетентност и прескачайки нива в системата;
  • в нарушение на чл. 44 от Конституцията ограничават правото на сдружаване на магистратите и възможността им за участие в ръководните органи на професионални организации на юристи, някои от които с близо 100-годишна история;
  • пряко нарушават чл. 132 от Конституцията, като се създават условия и предпоставки за „автоматично” отстраняване на всеки неудобен за някого съдия – само чрез повдигане на обвинение за извършено престъпление от общ характер /дори за престъпление по транспорта и причиняване на ПТП и претърпяна средна телесна повреда/, без последното да има каквото и да е отношение към работата на магистрата и без това да може да е предмет на преценка от съответната колегия във ВСС. По този начин прокуратурата се превръща в напълно всевластен господар на съдебната система, като може чрез централно дирижирано повдигане на обвинения с оглед на конкретна неудобна личност да манипулира състава на съда и да си осигурява послушни и удобни съдии по конкретни дела.

Сред гласуваните ден по-рано пък промени в НПК има такива, които пряко противоречат на Решение № 10 от 15.11.2011 г. на КС по к. д. № 6/2011 г., като някои от тях създават на практика специален /извънреден/  ред за разглеждане на дела пред специализираните съдилища, което, съчетано с преместването там на подсъдността не просто по вид престъпления, но и по длъжностното качество на обвинените лица, ги превръща на практика в извънреден трибунал в нарушение на чл. 119, ал. 3 от Конституцията! С част от приетите разпоредби се нарушава и конституционно гарантираното право на адвокатска защита в досъдебното производство, което е напълно недопустимо за правова и демократична държава.

Така, в рамките на по-малко от три седмици, внесените от група народни представители предложения за на практика фундаментални  промени в ЗСВ и НПК бяха изгласувани на спринт и без дори да са информирани народните представители какво точно гласуват. Това стана и при липса на изискуемите по Закона за нормативните актове обществено обсъждане и задълбочена предварителна оценка на въздействието на законопроектите;  при скандално съкращаване на сроковете по правилника на НС за обсъждане на законопроекти между първо и второ гласуване; при множество „поправки на поправките”, внасяни и оттегляни от част от вносителите по първоначалните законопроекти на НПК и ЗСВ /включително и от хора без юридическо образование/, които нямаха нищо общо с първоначално предложените текстове. Това скоростно и немотивирано приемане на радикални изменения в устройствен и в процесуален закон бе откровено газене през основни принципи и традиции на българския парламентаризъм и откровена подигравка с обществото и международните ни партньори, потъпкване на основни принципи на правовата държава.

Стигна се дотам председателят на най-голямата парламентарна група практически да се извинява на партньорски организации от Съединените щати, подпомагали финансово през годините не само съсловни организации на магистрати, но и самия ВСС, отделни съдилища и съдебната реформа като цяло, за внесения „антиамерикански законопроект”/както част промените в ЗСВ добиха гражданственост/ и да оттегля част от тях публично. И макар една малка част от скандалните промени да бяха оттеглени, тези, които останаха, будят не по-малко безпокойство!

Нещо повече – от стенограмите на последните заседания на Правната комисия става ясно, че на вносителите на текстове буквално им е било „разяснявано” какво точно съдържат предложенията им по ЗСВ и НПК и какво се гласува от представители на други институции и власти, което означава, че не е проявена свободната воля и вътрешното убеждение на народните представители, а нечия друга воля, което само по себе си влиза в скандално противоречие с разделението на властите и принципите на правовата държава! И всичко това, за да бъдат същите тези промени, изгласувани след по-малко от 12 часа от гледането им в Правната комисия отново „ударно” и без реален дебат и в пленарна зала от 60-70  депутати, присъстващи там и формиращи доста съмнително „мнозинство”, далеч от кворума за работа на Народното събрание, разписан в чл. 81 от Конституцията, крайно недостатъчно и напълно непредставително за приемането на такива фундаментални промени в основни устройствени закони за съдебната власт!

Предвид всичко това,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ви призоваваме да защитите Конституцията и правовия ред в Република България като част от общността на демократичните държави от ЕС и да упражните правомощията си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията, като върнете за ново обсъждане в Народното събрание приетите законопроекти за изменение и допълнение на ЗСВ и НПК или поне  следните разпоредби от законопроектите за изменение и допълнение на  ЗСВ и НПК:

От ЗИД на Закона за съдебната власт, вх. но. 754-01-35 от 04/07/2017:

Пар. 1 /кариерен бонус за члeновете на ВСС в края на мандата/, пар. 2 /същото като пар. 1 и за членовете на Инспектората към ВСС/, пар. 3 /ограничаване правото на участие на магистратите в ръководни органи на професионални организации на юристи/, пар. 4 /ограничаване правото на сдружаване на магистратите/и пар. 5 /възможност за пряка интервенция в работата и независимостта на съда чрез „автоматично“ отстраняване на съдии при повдигане на каквото и да е обвинение за тежко престъпление от общ характер/.

От ЗИД на НПК, вх. но. 753-03-14 от 05/07/2017:

– пар. 87, създаващ особена подсъдност пред СпНС за определени субекти – лица, заемащи публични длъжности, докато за други такива, заемащи не по-малко отговорни висши длъжности /например членовете на КЗК, КРС,  на КФН, на БНБ и пр./, такава „специална” подсъдност не е предвидена?!

– пар. 88 /особени съдопроизводствени правила пред  СпНС, различни от общите/.

Параграфите, с които се стеснява и ограничава по недопустим начин гарантираното право на адвокатска защита в досъдебното производство на наказателния процес.

 

03.08.2017

Сдружение „Правосъдие за всеки“

Сдружение „Граждански блок“

Гражданско движение „БОЕЦ“

Атлантически съвет на Република България

Асоциация   „РАДКО“

Сдружение „Обединени реформатори“

Движение обществен натиск

Асоциация на парковете в България

*Текстът е препубликуван от специализирания сайт на правна тематика Defakto с тяхно разрешение. Заглавието е на редакцията на „Терминал 3“.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.