SHARE

Повече от две години след фалита на КТБ все още има длъжници на банката, които не са си изплатили дълговете – сред тях са дружества, свързани с Делян Пеевски, Гриша Ганчев и Цветан Василев.

Синдиците на КТБ публикуваха списък с лицата, които имат просрочени задължения към банката. Много от тях правят сложни схеми за прехвърляне на собственост.

В анализа синдиците посочват, че: “Срещу длъжниците на КТБ АД (н)*, които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, синдикът КТБ АД (н) е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.

Въпреки предприетите действия някои длъжници на КТБ АД (н), освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността”.

В анализа се показва “движението на някои съществени активи на длъжници на КТБ АД (н), както и конкретните действия на длъжници на банката по отношение на такива активи, насочени основно срещу действията на КТБ АД (н) за принудително изпълнение върху активите и за попълване на масата на несъстоятелността, както и крайния контрол (собственост) върху дружествата длъжници. В анализа са включени дружества, настоящи или бивши собственици на съществени активи, като недвижими имоти и/или дялови участия в предприятия, имащи значение за попълване на масата на несъстоятелността”.

Публикуваме пълния списък със задлъжнели дружества и основни акценти от анализа на синдиците:

item_grishaganchev1. „Петрол“ АД и дружествата от икономическата група „Петрол“

Дружествата от групата „Петрол“, които имат задължения по активни кредити към КТБ АД (н), са: „Нафтекс Петрол” ЕООД, който е длъжник на КТБ АД (н) по 3 договора за кредит с общ размер на задълженията от около 140 млн. лева (за част от дълга солидарни длъжници са „Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж“ ЕООД) и „Арвен” АД, който е длъжник на КТБ АД (н) по договор за банков кредит за сумата от около 53 млн. щ. долара (по дълга поръчители са „Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен длъжник е „Петрол Транс Експрес” ЕООД).

„Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж” ЕООД също са били кредитополучатели по договори с КТБ АД (н), но задълженията им са погасени чрез прихващане (осчетоводени през периода на квестурата на банката).

Икономическата група „Петрол” към 30.11.2016 г. включва следните дружества: „Петрол” АД (която има невърнат заем по договор за кредит от 43 млн. лева (отделен кредит, който не е посочен по-горе), но поради производството по несъстоятелност КТБ АД (н) не може да насочи изпълнение върху тях;), „Нафтекс Петрол” ЕООД, „Петрол Север” ЕООД, „Елит Петрол” АД,  „Елит Петрол – Ловеч” АД, „Варна Сторидж” ЕООД, „Петролна база Варна” ЕАД, „Петролна база – Петрол Варна” ЕАД, „Арвен” АД, „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД, „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД.

Може да се изведе следната обща характеристика на всяко едно дружество – всички дружества от групата са регистрирани или адресът им на управление е преместен след 20.06.2014 г. (датата на поставяне под специален надзор на КТБ АД (н)), в гр. Ловеч, ул. ”Търговска” №12 (на този адрес се намира хотел „Ловеч“).

Всички гореописани дружества от групата „Петрол“, както и дружествата, в които се изваждат активи на групата „Петрол“, имат връзка помежду си и вероятно са под крайния фактически контрол на Гриша Ганчев, като управителите, изпълнителните им директори и формалните им собственици са действали кординирано с цел да осуетят възможно изпълнение от страна на КТБ АД (н) върху активите на групата. Извън погасяването на кредити чрез посочените по-горе прихващания в полза на КТБ АД (н) няма извършени плащания от фирмите от групата „Петрол“ за погасяване на съществуващите и към момента техни кредитни задължения.

2. „Дунарит“ АД

„Дунарит“ АД е било длъжник на КТБ АД (н) по 4 договора за банкови кредити в размер на 86 млн. лева, погасени изцяло с прихващания (извършени и осчетоводени в периода на квестурата на банката).

При вписване на увеличението на капитала на „Дунарит” АД биха се засегнали интересите на КТБ АД (н), тъй като в резултат от това участието на досегашния мажоритарен акционер „Кемира” ООД в капитала на „Дунарит“ АД ще бъде намалено десетократно (КТБ АД (н) като кредитор на „Хедж Инвестмънт България“ АД – бивш едноличен собственик на „Кемира“ ЕООД, е завела дело за прекратяване на „Кемира“ ЕООД и осребряване на актива – акциите на „Кемира“ ЕООД в капитала на „Дунарит“ АД, като делото е спряно).

Към момента „Дунарит“ се контролира от съвет на директорите в състав: Кръстю Кръстев, Никола Киров и Тодор Трифонов, които са управлявали дружеството в продължителен период от време преди производството по несъстоятелност на КТБ АД (н), т.е. още от времето, когато според медийни публикации „Дунарит“ АД е под контрола на Цветан Василев (според изнесеното в публичното пространство Василев е бил краен собственик на „Дунарит“ АД чрез чуждестранната офшорна компания “EFV International Financial Ventures” Ltd., която от своя страна е била основен акционер в „Хедж Инвестмънт“ България“ АД, което дружество е било едноличен собственик (до 2015 г.) на „Кемира“ ЕООД, което дружество от своя страна е било мажоритарен акционер в „Дунарит“ АД). Горното се потвърждава и от изложеното относно дружествата – преки и непреки собственици на „Дунарит“ АД, в точки 3, 4 и 5 по-долу.

„Хедж Инвестмънт България“ АД е длъжник на КТБ АД (н) по 2 договора за кредит с общ размер на задълженията от около 53 млн. евро, за които има образувано изпълнително дело за събирането им. 

Към момента непряк мажоритарен собственик на „Дунарит“ АД (чрез мажоритарния акционер в „Дунарит“ АД – „Кемира“ ООД) е дружеството „ТМН“ ЕООД с управител и едноличен собственик Иван Веселинов Езерски. Чрез съвета на директорите на „Дунарит“ АД – Кръстев, Киров и Трифонов, контролът върху същото дружество може да се предположи, че продължава да се осъществява и към момента от Цветан Василев.

3. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК ЕАД)

В резултат на сложна схема синдиците откриват дължим от „Бромак“ (собственост на Цветан Василев) дълг от 60 млн. евро.

„БТК“ ЕАД и свързаните с него дружества в Люксембург и „Кръшър Инвестмънт Лимитид“ (Crusher Investment Limited) не дължат на КТБ АД (н) суми по договори за банков кредит, с изключение на участието на банката в мостовия заем (заедно с банка „ВТБ Кепитъл Пи Ел Си“ (VTB Capital PLC)), погасен вследствие на действията на „ВТБ Кепитъл Пи Ел Си“ през м.август 2016 г., а именно – извършената публична продан.

На 03.08.2012 г. е сключено Споразумение за поемане на ангажименти и обезпечаване на задължения, с което група кредитори на структурата, обхващаща българските дружества „НЕФ Телеком България“ ООД и БТК ЕАД, са се договорили за опростяването и преобразуването на част от задълженията на длъжниците чрез т.нар. от тях „Преструктуриране на групата“. Във връзка с горното е изградена нова структура от фирми (чуждестранни и български), като крайната цел е придобиването на 100% от капитала на БТК ЕАД.КТБ АД (н) прехвърля правата си по споразумението на „Бромак“ ЕООД (еднолично дружество на Цветан Василев).

Събрани са достатъчно доказателства, че извършеният от „Бромак“ ЕООД превод на дължимата по споразумението сума в размер на 60 млн. евро по сметката на „Вива Телеком България“ ЕООД е набран от КТБ АД (н) чрез банкови преводи, получени от множество други кредитополучатели на банката, които впоследствие са предоставени на „Бромак“ ЕООД. С такъв произход са и възстановените от „Бромак“ ЕООД на банката 5 млн. евро, както и възстановените от „Технологичен център – Институт по микроелектроника – (ТЦ-ИМЕ)” АД на „Кръшър Инвестмънт Лимитид“ (Crusher Investment Limited) 60 млн. евро, платени от последното по сметката на „Вива Телеком България“ ЕООД.

От анализа става ясно, че Цветан Василев е контролирал (притежавал) непряко (първоначално чрез „Бромак“ ЕООД (и „Бромак Телеком Инвест“ АД), а впоследствие чрез чуждестранното дружество „SHCO 79“ S.a.r.l”), 43,3% от акциите в структурата на собствеността на БТК ЕАД. След извършената през м.август 2016 г. в Люксембург публична продажа на Inter V Investment S.a.r.l. контролът на Василев е преустановен, като към момента според публикации в пресата БТК ЕАД се контролира (притежава) непряко от купувачите на публичната продан – Спас Русев и структури на „ВТБ Кепитъл Пи Ел Си“, чрез дружеството купувач Viva Telecom (Luxembourg).

Независимо от движенията в собствеността в структурата на БТК ЕАД, КТБ АД (н) е обезпечила паричната си претенция за първоначалното придобиване на БТК ЕАД със средства с произход от банката чрез съдебни запори на акции и на парични средства, представляващи част от цената на извършената през м.август 2016 г. публичната продан на Inter V Investment S.a.r.l..

4. „Костенец ХХИ“ АД и неговият приобретател – „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД

Към 07.10.2016 г. просрочените и неплатени задължения на „Костенец ХХИ“ АД към КТБ АД (н) са около 12,9 млн. евро по 3 договора за банкови кредити. Тези кредити са погасени чрез прихващания, извършени с цедирани на това дружество вземания от вложители в банката.

Едноличен собственик на „Костенец Пейпър Мил“ АД е „Костенец Пейпър АГ“, Швейцария, кантон Цуг.

Посочените дружества са придобили залога върху търговското предприятие на „Костенец- ХХИ“ АД от Банка ДСК на 07.08.2015 г. за сумата от 4.9 млн. евро, сключвайки Договор за цесия. Към момента цялото търговско предприятие на „Костенец Пейпър Мил“ АД е под контрола на „Българска индустриална и търговска корпорация“ АД. Всички изброени по-горе дружества са свързани и се контролират от Борислав Сарандев Сарандев. 

5. „ИПК Родина“ АД

Към 09.06.2016 г. просрочените и неплатени задължения на „Издателско- полиграфически комплекс Родина“ АД към КТБ АД (н) са около 67 млн. лева по 2 договора за банков кредит. Мажоритарен акционер в капитала на „Издателско-полиграфически комплекс Родина“ АД вероятно продължава да е „Обединени Български Вестници“ АД (с около 96% от капитала) – собственост на Делян Пеевски.

Според публикации в пресата адвокат Мартин Апостолов, член на съвета на директорите на “ИПК Родина”, и към момента е свързан с Цветан Василев (твърди се, че същият е адвокат по значителен брой дела в защита интересите на свързани с Василев дружества), а Людмила Петрова, член на съвета до 2015 г., е близко до Василев лице, като е имала (и има) множество участия в управлението на дружества, също кредитополучатели от КТБ АД (н) (включително и в т.нар. „дружества бушони“, които са били под контрола на Василев).

6. „Рубин“ АД (в несъстоятелност, не е посочен размерът на задълженията)

„Рубин“ АД, е обявен в несъстоятелност още на 16.07.2012 г. Към това дружество КТБ АД (н) продължава да има вземане за дължими лихви по облигационна емисия корпоративни облигации.

7. „Гипс“ АД

Предприятието „Гипс“ АД, с. Кошава, е длъжник на КТБ АД (н) със задължения в общ размер около 37 млн. лева по договори за банкови кредити и анекси към тях, които банката е обявила за предсрочно изискуеми. По тези договори за банков кредит банката няма надлежно учредени обезпечения.

8. „Русенска корабостроителница – Запад“ АД

„Русенска корабостроителница – Запад“ АД е длъжник на КТБ АД (н) по договор за кредит за сума от около 30 млн. евро.

Разпорежданията с активите на „Русенска корабостроителница – Запад“ АД са извършени на занижени цени, кординирано между различни дружества и вероятно имат за цел единствено да възпрепятстват КТБ АД (н) в опитите на банката да осребри заложеното в нейна полза имущество.

9. „ТЦ – ИМЕ“ АД

„Технологичен център – Институт по микроелектроника – (ТЦ-ИМЕ)” АД, е длъжник на КТБ АД (н) по договори за заем на финансови инструменти, по които дължи около 88 млн. евро.

Мажоритарен акционер в капитала на „ТЦ-ИМЕ“ АД е чуждестранното дружество EFV International Financial Ventures Ltd., което се свързва медийно с името на Цветан Василев.

10. „Генимекс“ и свързаните с него дружества (не е посочен размерът на задълженията)

Корпоративна група „Генимекс“ е група от търговски дружества, свързани помежду си чрез различни физически и юридически лица. Проследяването и анализа на връзките между дружествата от групата „Генимекс“ водят до физическото лице Георги Петков Георгиев, неин учредител. Твърди се, че през последните години Георги Георгиев е близко до Цветан Василев лице – факт, който неведнъж е бил обект на медийни публикации. Основните дружества от групата „Генимекс“ са „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД, „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, „Джи еър“ ЕАД, „Джи еф груп“ ЕООД, които са кредитополучатели и длъжници на КТБ АД (н).

Чрез множество правни действия (създаване на задължения и откриване на производства по несъстоятелност) длъжниците от групата „Генимекс“ целят да възпрепятстват събирането на вземанията на КТБ АД (н) по образуваните от банката изпълнителни дела.

11. „Партнер Лизинг“ АД

„Партнер Лизинг“ АД има изискуеми задължения към КТБ АД (н) по общо 27 бр. договори за банков кредит, при размер на експозицията приблизително 130 млн. лева.

„Партнер Лизинг“ АД се представлява пред Търговския регистър от адвокат Ивайло Богомилов Боев (според справка в регистрите адвокат Боев е съдружник в Адвокатско дружество „Карадалиев и партньори“, като е медийно известно, че адвокат Лазар Евгениев Карадалиев е личен адвокат на Цветан Василев). Към момента (предвид смяната на собствеността, дори и от формален характер) няма достатъчно информация относно лицата, които пряко или непряко контролират дружеството.

12. „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ

„Хелт енд Уелнес“ АД е едно от дружествата – длъжници на КТБ АД (н) с големи кредитни експозиции – 40 млн. лева. Същото притежава множество недвижими имоти (хотели, земеделска земя и други имоти) в цялата страна, придобити/реализирани изцяло със средства с произход КТБ АД.

Към момента „Хелт енд Уелнес“ АД няма законен представител, както и членове на съвета на директорите. До 2014 г. съветът на директорите е в състав Весела Росенова Осиковска, Васил Иванов Гунчев (финансист, работил за Цветан Василев преди несъстоятелността на банката) и Божидар Бориславов Миладинов (юрист, работил за Цветан Василев преди несъстоятелността на банката), впоследствие някои от членовете на съвета са заличени.

В края на 2015 г. и началото на 2016 г. започва реализация на схема, която вероятно е е насочена към осуетяване на възможността КТБ АД (н) да се удовлетвори от активите на „Хелт енд Уелнес“ АД, като същевременно същите бъдат придобити от дружества под контрола на трети лица.

13. „Сана спейс хотел Хисаря“ АД

Вземането на КТБ АД (н) от „Сана спейс хотел Хисаря“ АД е в размер на 41,5 млн. лева по 2 договора за кредит и един договор за встъпване в дълг по договор за кредит на „Корси Маунтин Рисорт“ АД. Дружеството притежава множество имоти – хотели в страната.

След 20.06.2014 г. „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД е извършило множество действия по намаляване активите си, вписване на тежести в полза на трети лица върху активите си, промяна на състава на управителните си органи, както и други опити за осуетяване на действия на КТБ АД (н) за удовлетворяване на вземанията й.

Въпросните действия вероятно разкриват координирани действия между лица, публично свързвани с Цветан Василев и с Гриша Ганчев, и насочени към обременяване на активите на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД с ипотеки, както и към поставяне на дружеството в несъстоятелност, контролиране на производството по несъстоятелността и спиране на заведените изпълнителни дела от срещу длъжника „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД.

14. „Корси Маунтин Резорт“ АД

Вземането на КТБ АД (н) от „Корси Маунтин Резорт“ АД е в размер на 90 млн. лева по 3 договора за банков кредит. Дружеството не поддържа офис на адреса си на управление.

С оглед участието му в множество дружества – кредитополучатели от КТБ АД (н), както и действията му преди и след поставяне на банката под специален надзор, може да се направи предположението, че Васил Дойчев е лице, близко до Цветан Василев, който и към настоящия момент вероятно упражнява контрол върху активите на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД.

15. Симпролит-БГ“ АД

КТБ АД (н) е кредитор на длъжника „Симпролит-БГ“ АД по 2 броя Договори за банков кредит в общ размер от около 6,7 млн. евро. 

Вероятно са налице координирани действия от длъжника „Симпролит-БГ“ АД и определеното за купувач при публичната продан дружество „Б&В Лийгълконсулт“ ООД, целящи да осуетят удовлетворяването на КТБ АД (н).

16. “Домтех Холдинг“ АГ, Лихтенщайн („Техномаркет България“ АД)

„Техномаркет България“ АД няма към момента непогасени задължения към КТБ АД (н). „Техномаркет България“ АД е било длъжник на КТБ АД (н) по 2 договора за банкови кредити, съответно за 5 млн. евро и 3 млн. евро (последният кредит е бил закупен от КТБ АД (н) от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД чрез договор за цесия). Задълженията и по двата кредита са погасени с прихващания, основно с вземания на групата „Миролио“ по депозити в банката (прихващането е извършено по време на квестурата на банката).

Мрез март 2016 г. акционерите Франко Миролио, „Е.Миролио“ ЕАД, Евгений Гълъбов и Ангел Велев продават акциите си от капитала на „Техномаркет България“ АД (общо около 72%) на новия акционер – „НСН Инвестмънт“ ЕООД (към този момент съдружник в дружеството е бил Делян Пеевски). Също през 2016 г. (според публично разгласена информация) е реализирана следваща продажба на акциите, като „НСН Инвестмънт“ ЕООД продава същите на новия акционер – „TGI Middle East FZE“, Обединени арабски емирства, който и към момента вероятно продължава да е мажоритарен акционер в капитала на „Техномаркет България“ АД.

17. „Рубин Инвест“ АД

„Рубин Инвест“ АД е било длъжник на КТБ АД (н) по 3 договора за банкови кредити – за 17,8 млн. лв., за 7 млн. лв. и за 4 млн. евро.

С поредица от сделки активите (недвижимите имоти) на евентуалния длъжник „Рубин Инвест“ АД са отдалечени от патримониума на длъжника, което възпрепятства възможността на КТБ АД (н) да търси изпълнение върху тях при положителни за банката решения по делата за оспорените прихващания.

*(н) – в несъстоятелност.

Целия анализ може да видите тук

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.