Какво реално се случва със заплатите в МВР?

Какво реално се случва със заплатите в МВР?

SHARE

От Румен Гигов, дългогодишен служител в ДПУБ-МВР

С публикуването за обществено обсъждане на Наредбата за размера на заплатите на служителите в МВР във връзка с предвидените средства за тяхното увеличение след приемането на Републиканския бюджет, се забелязва допускането на служители с по-нисък ранг в йерархията на длъжностите да получават по-висок доход от своите непосредствени началници.

Предвидено е служител, заемащ длъжността „Командир на отделение“ и аналогичните да получава заплата за длъжност в размер на 1 604 лв.  Тази длъжност се заема обикновено от служителите с голям професионален опит и стаж, т.е. ще получава и допълнително възнаграждение за прослужено време /40%/ в размер на 641 лв. или общо 2 245 лв. От тази сума, като извадим данък /10%/ или 224 лв. ще получим заплата от 2 021 лв.

Непосредственият началник на този служител, заема длъжността „Полицейски инспектор VI степен“ и аналогичните и е предвидено да получава заплата за длъжност в размер на 1 885 лв.  Тази длъжност се заема обикновено от служителите непосредствено след завършване на Академията на МВР или новопостъпили служители без професионален опит и стаж. От тази сума, като извадим данък /10%/ или 188 лв. ще получим заплата от 1 697 лв. Разликата е над 320 лв. Служителите на МВР получават и други допълнителни възнаграждения, но и за двете длъжности те са почти еднакви.

Ако възприемем, че непосредственият началник на първият посочен служител, заема следващата по-висока длъжност „Полицейски инспектор V степен“ и аналогичните е предвидено да получава заплата за длъжност в размер на 1 925 лв., с професионален опит и стаж от 5 години, т.е. ще получава и допълнително възнаграждение за прослужено време /10%/ в размер на 192 лв. или общо 2 117 лв.  От тази сума, като извадим данък /10%/ или 212 лв. ще получим заплата от 1905 лв. Разликата е над 116 лв. Едва след като служителят придобие 9/девет/ години професионален стаж тази разлика ще бъде стопена и ще бъде 23 лв.

Както отбелязахме, служителите, заемащи вторите длъжности организират, планират, управляват и ръководят дейността както на полицаите, така и на тези, заемащи първата посочена длъжност. Те са завършили висше образование с придобита бакалавърска степен и със специализирана подготовка. Как тези служители да бъдат стимулирани и да израстват в професионалната кариера, като се сблъскват с тази несправедливост от първият ден на службата си в МВР? Формирането на заплатите на служителите по този начин е грубо погазване на принципите на йерархичност и управление. В териториалните структури на МВР /тези, които са „на терен“/ основните длъжности са посочените управленски по-горе, а и те са най-многобройни, като става въпрос за над 1 500 служители.

Искането на това увеличение се е случило след искане на най-голямата синдикална организация в МВР – СФС МВР, под предлог, че разликата със заплатата на полицай е много малка/34 лв./ и няма желаещи да заемат тези длъжности. А дали по този начин не се опитват да направят подарък на председателят си, който през следващата година ще придобие пределна възраст за работа в МВР, т.е. да получи по-високо обезщетение?

В този случай министърът на вътрешните работи е бил подведен от дирекция „Планиране и управление на бюджета“/ДПУБ/ и в частност от нейния директор и служителите от отдел „Труд и работна заплата и административно обслужване“/ОТРЗАО/. Директорът на ДПУБ в началото на 2022 г. окончателно разби ОТРЗАО, като направи така, че служителите-експерти „доброволно да напуснат“, тя да си назначи послушни служители със счетоводна експертиза и да си прави със заплатите каквото си пожелае /да угажда на който си иска/. Тези служители не са направили този елементарен анализ с аритметични действия и да сезират Ръководството, за това, което може да се случи. Съвсем наскоро същата е провела разговор с един от бившите служители на ОТРЗАО с много голям опит /над 8 години/, в който служителят е поискал да се върне на работа в ДПУБ при наличие на вакантни места, на най-безцеремонно му е било отказано. Госпожо директор специалистите по ТРЗ се обучават и се създават с години, а не растат по дърветата. Какво повече да се желае от един служител, който е заемал неправомерно длъжността си във ФРО и ДПУБ, т.е. не отговарял на изискването за завършено образование в професионално направление „Икономика“ повече от десет години /имал е завършено образование в професионално направление „Общо инженерство“ – Индустриален мениджмънт/, през 2015 г. завършва някаква магистратура в УНСС и от 2018 г. е директор. Просто е проявена безпринципна неграмотност, т.е. нарушен е принципът „За по-висока длъжност по-висок доход“. След всичките тези изпълнения директорката на ДПУБ подвежда за пореден път органа по назначаване и предлага за назначаване на длъжност „Началник на отдел ТРЗАО“ служител с професионален опит в сферата на счетоводната отчетност, а не в сферата на трудовите и осигурителна права на служителите в IV степен /назначенията следва да са до III степен, не по-висока/. Тази служителка следва да администрира, ръководи и надграждаавтоматизираната информационна система „Труд и работна заплата“, а същата за периода 2016 – 2023 г. дори нямаше достъп до същата АИС и за справки дори.

Същата директорка за втори път си прави опити със заплатите на служителите. През 2022 г. същата увеличи драстично заплатите на Главния и Заместник-главния секретар на МВР. Ако до този момент основната заплата на Главния секретар на МВР е била малко по-малка от три полицейски заплати, то след това основната заплата на Главния секретар на МВР е малко по-голяма от четири и половина полицейски заплати. По този начин и след обсъждането на сегашните промени за увеличение на основните възнаграждения, както и политическите искания за освобождаване на Главния секретар, то същият при освобождаването си ще получи обезщетение в размер на над 200 000 лв. Министърът на вътрешните работи освободи от длъжност много директори на Областни дирекции заради несправяне със задълженията си, а няма ли да освободи и други директори на административните дирекции, които откровено го подвеждат?

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.