SHARE

Върховният административен съд отмени решението на министъра на околната среда и водите да не извършва екологична оценка на проекта за план на управление на Национален парк „Пирин“, научаваме от Коалиция „За да остане природа в България„. Ето подробностите:

Това решение за пореден път потвърждава доводите на природозащитната коалиция „За да остане природа в България“, че МОСВ нарушава българските закони и европейските директиви и че в екоминистерството съществува фундаментален проблем с разбирането и прилагането им. Тричленният състав на ВАС постановява, че планът попада в хипотезите на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в които екологичната оценка е задължителна, тъй като очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2. Нарушен е и чл. 3, пар. 2а от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.

Съдебното решение оборва тезата на министър Нено Димов, че с плана за управление на парка не се решава нищо по същество и той е само рамков документ. Решението на ВАС оборва и друга грешна теза – че съдът не може да задължи министъра да подлага на екологична оценка определени планове. Природозащитниците ясно и многократно посочваха, че законодателството задължава МОСВ да прати плана на екооценка и министерството трябва да спази това.

На 7 март Европейската комисия обяви, че образува три нови наказателни процедури в област околна среда срещу България, изпращайки официални писма по чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз, съобщава Коалиция „За да остане природа в България”.

Първата процедура е за неприлагане на съществуващото законодателство за оценка на въздействието върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС). Според ЕК в България някои елементи, отнасящи се до решенията за преценка необходимостта от ОВОС, изискванията към докладите за оценка на въздействието върху околната среда и информацията, която се представя за обществеността, не отразяват достатъчно стандартите на ЕС. Според комисията България не изпълнява в достатъчна степен и необходимия текущ и последващ контрол върху проектите, които имат значителни неблагоприятни последици.

Също така комисията е констатирала, че България е нарушила и Директива 2007/2/ЕОINSPIRE за пространствени данни за околната среда, като не е предоставила никакви масиви от пространствени данни и не е изпълнила задълженията си във връзка с метаданните и услугите за изтегляне на данни, лишавайки по този начин гражданите от информация, която следва да е свободно достъпна.

Третата наказателна процедура е за неспазване на задълженията на страните членки за докладване за състоянието на околната среда в морските води, предвидени в Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО). Директивата предвижда цялостна рамка за защита на моретата и океаните на ЕС и гарантира, че техните ресурси се управляват по устойчив начин.

В съобщението на ЕК е посочено, че срещу България се отправя и допълнително мотивирано становище по чл. 258 от ДФЕС, което е нова фаза в наказателната процедура за неправилно транспониране в националното право на правилата на ЕС за управление на отпадъците от миннодобивните индустрии. Тъй като от април 2017 г. насам не е постигнат достатъчен напредък в отразяването на директивата, комисията е решила да изпрати допълнително мотивирано становище. Ако България не предприеме действия в срок от два месеца, комисията може да сезира Съда на ЕС, предупреждават природозащитните организации.

Коалицията припомня, че от началото на годината има още две официални писма по чл. 258 от ДФЕС – за неприлагане на рамковата директива за водите, за неспазване на задълженията за чистотата на атмосферния въздух, за проблеми при прилагане на оценките за съвместимост на планове и проекти със зоните от „Натура 2000“, както и за необявяването на зоните от „Натура 2000“ и за липсата на мерки за опазване на видовете от „Натура 2000“.

Природозащитниците отбелязват, че няма област в околната среда, която да не е обект на наказателна процедура за неспазване на европейските директиви и политики през последните две години. Според тях това се дължи на трайно неглижиране на проблемите и злонамереност от страна на политическото ръководство на МОСВ.

От коалицията предупреждават, че готвените изменения в законите за биологичното разнообразие и за водите ще доведат до нови наказателни процедури в областта на „Натура 2000“ и рамковата директива за водите и отговорност за това носят както ресорният министър Нено Димов, така и народните представители.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.