SHARE

„Капитал“ публикува кратък анализ на концепцията на единствения кандидат за главен прокурор, направен от дългогодишен следовател от Националната следствена служба (НСлС) и запазва молбата му да остане анонимен с аргумент, че заради изявени позиции вече е бил предмет на натиск от ръководството на държавното обвинение. Препубликуваме го без редакторска намеса:

 • 32 листа без каквато и да е конкретика и без никакви смислени предложения за подобряване работата на прокуратурата през следващите седем години.
 • Знае ли кандидатът, ако той е писал концепцията си, че правомощията на главен прокурор са залегнали на първо място в Конституцията – чл. 126, ал. 2, и защо не се е позовал на Конституцията в концепцията, а сочи само ЗСВ и куп подзаконови нормативни актове (правилници и наредби)?
 • Знае ли кандидатът за главен прокурор, че „незабавното производство“ e отменено през 2017 г. и ако знае, защо на стр. 11 от концепцията си сочи, че: „Значителният ръст на делата, образувани по реда на бързото и незабавно производство, допринася съществено за бързото и срочно приключване на разследвания, които не са с фактическа и правна сложност“.
 • Знае ли кандидатът, че агентите на ДАНС нямат разследващи функции и ако да – защо ги е посочил сред разследващите органи – на стр. 11, раздел 4.3. абзац 2 от концепцията си – наред със следователите, разследващите полицаи и митническите инспектори?
 • Знае ли кандидатът за главен прокурор коя структура в Министерството на правосъдието организира реда, в т.ч. реда и контрола по внесените в арестните помещения предмети и охраната на местата за лишаване от свобода. За негово сведение ГД „Охрана“ има ангажимент по охрана на съдебните сгради и конвоиране на задържаните лица. Редът и охраната в местата за лишаване от свобода се осъществяват от служителите на ГДИН, а не както е записано на страница 23 от концепцията му;
 • В концепцията се сочи, че Върховната касационна прокуратура (ВКП) е едно от най–слабо натоварените звена в прокуратурата заедно с НСлС, следствените отдели (СлО) при окръжните прокуратури и военноокръжните прокуратури, като не се сочат мерки за преодоляване на проблема. Същевременно в кконцепцията се предвижда преструктуриране на ниво районни прокуратури (чрез окрупняването им) в НСлС и СлО при ОП, но без конкретика.

Какво НЕ съдържа концепцията на Гешев за главен прокурор

 • Ако концепцията е писана след номинирането му, защо в приложенията към нея цифрите за щатната заетост са към месец декември 2018 г. Например се сочи, че в НСлС щатът е 79 бройки, от които 15 незаети. Знае ли кандидатът, че с решение на ВСС от месец юли 2019 г. 10 от 15-те свободни бройки са закрити и са преразпределени в СлО при окръжните прокуратури и ако знае, защо това не е отразено. В момента на трите върховни нива в прокуратурата – ВКП, Върховната административна прокуратура и НСлС, текат конкурси, които за близо година и половина не могат да приключат. Как закриването на щат и проточването на конкурсите за кариерно израстване се съвместяват с вижданията му за стимулиране на работещите в системата?
 • Предвид не особено високите показатели на Специализираната прокуратура и ниските такива на Апелативната специализирана прокуратура, посочени нагледно в приложенията към концепцията, кое дава основание на кандидата да счита, че моделът на работа в тях следва да бъде заимстван като общ модел за работа на прокуратурата?

Съдия Васил Петров от СРС: Кандидатът Гешев демонстрира желание да арестува публично, но му липсва правна култура за участие в конституционно дело или административен процес

 • Счита ли кандидатът, че се е справил успешно с ръководената от него специализирана прокуратура предвид многото шумни акции и арести и липсата на реално осъдени по тях лица, както и в качеството му на заместник на главния прокурор, пряко отговарящ през последната една година за дейността на Специализираната и на Апелативната специализирана прокуратура?
 • Ако счита, че прокуратурата на Република България (ПРБ) произвежда и дължи на българските граждани „продукт“ – „справедливост“, значи ли това, че до момента ПРБ не е давала този продукт и каква отговорност носи лично той пред българските граждани като част от ръководството й?
 • Не счита ли кандидатът за главен прокурор, че справедливостта следва да е на първо място и с главна буква, а не с кавички, както е отразено в концепцията му?
 • С оглед всички предходни въпроси счита ли, че ако бъде избран, ще може да ръководи реално прокуратурата, а няма да е главен прокурор в кавички?

Въпрос към членовете на ПК на ВСС

Поради каква причина в публикуваната на сайта на ВСС „декларация за имущество и интереси на Иван Гешев по чл. 35, ал. 1 от 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) са заличени данни, които не са лични данни, а именно  – декларираното в раздел I, т. 1 – недвижими имоти в пункт от 1 до 6 вкл., в раздел II, т. 1 – придобити МПС, и т. 6 – прехвърлени такива, раздел III налични парични средства – пункт 2 и банкови влогове – пункт 3 до 5 вкл. И т.н.

Заглавието е на „Терминал 3“ .

Вижте още тук

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.