SHARE

Европейския парламент подкрепи предложението на Европейската комисия на страните, които нарушават върховенството на правото, да им бъдат ограничавани европейските средства

С 397 гласа „за“ на 158 „против“ и 69 „въздържали се“ предложението на комисията, което първо ще се насочи срещу нарушенията в Полша и Унгария бе одобрено.

С подкрепата на група от независими експерти Европейската комисия ще трябва да установява „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ и да взема решения за мерки, които биха могли да включват замразяване на плащанията от бюджета на ЕС или намаляване на предварителното финансиране. Решенията ще бъдат изпълнявани едва след като бъдат одобрени от парламента и съвета. След като държавата членка коригира дефицитите, установени от комисията, парламентът и министрите на ЕС ще могат да отблокират средствата.

Независими експерти

Европейската комисия може да установи, че върховенството на закона е застрашено, ако едно или повече от изброените по-долу е отслабено:

– правилно функциониране на органите на държавата членка, изпълняваща бюджета на ЕС;

– добро функциониране на органите, извършващи финансов контрол;

– правилно разследване на измами, включително данъчни измами, корупция и други нарушения във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС;

– ефективен съдебен контрол от независим съд;

– събиране на неправомерно изплатените средства;

– предотвратяване и санкциониране на отклоняването от данъчно облагане и данъчна конкуренция;

– сътрудничество с Европейската служба за борбата с измамите и ако e приложимо, с Европейската прокуратура.

Група от независими експерти по конституционно право и финансови въпроси, включваща един експерт, назначен от националния парламент на всяка държава членка, и пет, посочени от Европейския парламент, ще оценява ситуацията във всички държави членки ежегодно и ще прави заключенията си обществено достояние.

Защита на крайните бенефициенти

Според обхвата на нарушенията и процедурата за управление на бюджета комисията може да вземе решение за една или няколко мерки включително:

– прекратяване на финансови ангажименти;

– забавяне на сроковете за плащане;

– намаляване на предварителното финансиране и

– замразяване на плащания.

Освен ако решението не посочва друго, правителствата ще продължат да бъдат задължени да изпълняват съответната програма на ЕС или да финансират и извършват плащания към крайни бенефициенти като изследователи или организации на гражданското общество. Комисията ще трябва да подпомага бенефициентите и да се стреми да гарантира, че те получават дължимите суми.

Заедно с вземането на решения за мерките комисията ще представя на парламента и на министрите от ЕС предложение за прехвърляне на сумата, която съответства на стойността на предложените мерки, към бюджетния резерв. Решението ще влиза в сила след четири седмици, освен ако парламентът, гласуващ с мнозинство от подадените гласове, или Съветът на ЕС, действащ с квалифицирано мнозинство (така че нито една държава членка да не може да блокира решението), го измени или отхвърли. След като Европейската комисия установи, че нарушенията са преустановени, блокираната сума ще бъде размразена по същата процедура.

Следващи стъпки

Парламентът одобри правилата с 397 гласа „за“ срещу 158 гласа „против“ и с 69 „въздържал се“. Евродепутатите могат да започнат преговори по окончателния текст с министрите от ЕС, които все още не са приели позицията си.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.