SHARE

Публикуваме декларациите в защита на протеста на съдиите и служителите от Софийския районен съд днес на Инициатива „Правосъдие за всеки“ и на ИКАР – Инициативен комитет за адвокатска реформа. „Терминал 3“ се присъединява към тази подкрепа.

Инициатива „Правосъдие за всеки” решително и категорично подкрепя протеста на съдии и съдебни служители от Софийския районен съд, който ще се състои на 09.12.2016 г. от 11 ч. до 13 ч. пред сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Екзарх Йосиф“ 12.

Съдиите са прави в недоволството си от цялостната политика на ВСС. Този орган стана витрина на проблемите в правосъдието. Осакатената съдебна реформа, която мимикрира промени, всъщност не доведе до положителни резултати и до отстраняване на системните грешки. Висшият съдебен съвет е все така с огромен дифицит на морални и професионални качества. Той не може и не иска да реши ежедневните проблеми, които създава огромната натовареност в СРС и СГС. Факт е, че съдиите и съдебните служители изнемогват при обработването, разглеждането и решаването на делата, но ВСС, вместо да вникне и реши тези проблеми, които са от неговата компетентност, започва проверка за забавени дела.

Съдиите с право застават в защита на независимостта на съдебната система.

Странно, че ВСС стартира кампания за проверка на СРС и СГС по искане на главния прокурор, но проявява пълно бездействие по сигналите за конкретни дисциплинарни нарушения, за които беше сезиран от новото ръководство на СГС през август 2015 г. Образуваното дисциплинарно производство срещу съдия Мирослава Тодорова многозначително контрастира с липсата на дисциплинарни наказания за дългогодишния корупционен модел на „неслучайното разпределение на делата”

За Инициатива „Правосъдие за всеки” започващите проверки са средство за натиск срещу инакомислещите съдии и административни ръководители. Те показват, че ВСС има различен критерий за прилагането на закона – доказателство, че в България няма правова държава, върховенството на закона е потъпкано и няма независима съдебна система във всички нейни звена.

ВСС не се ползва с никакъв авторитет и обществена подкрепа, защото не провежда и отстоява независимостта на съдебната система. От неговите действия и най-вече от неговите  бездействия прозират зависимости, а това е пагубно не само за съдебната система, но и за цялото общество.

Призоваваме всички да дойдат пред сградата на ВСС и да подкрепят митинга на достойните магистрати, които не се страхуват да изкажат мнението си и да се борят за съдийската независимост. Нека да им покажем, че не са сами. Тяхната кауза е на цялото общество и е време всички да застанем заедно!

15171138_1380635968613243_8482991668811850629_nНие, членовете на ИКАР, като свободни адвокати, обединени от идеята за кардинални реформи в адвокатурата и правосъдната система на България, считаме за свой дълг да вземем отношение по поредната проверка на СРС и СГС, назначена от ВСС и инициирана от главния прокурор.

Като реформатори и демократи ние считаме, че върховенството на закона и независимостта на съда са най-висши ценности на правовата държава и в тяхна защита трябва да застанат както всички български граждани, така и ние – техните защитници. Смятаме, че начинът, по който се инициира тази проверка и нейната избирателност, водят до неправомерна намеса в независимостта на съда от една от страните в процеса – прокуратурата, и това е НЕДОПУСТИМО!

Ние като защитници на правата и интересите на гражданите сме най-добре запознати със забавеното правораздаване в СРС и СГС, с ненасрочването на дела с години, със забавените съдебни актове и т.н. Проблемите обаче са много по-сериозни и касаят не само сроковете, но и качеството на съдебните актове, начина на провеждане на заседанията, липсата на равнопоставеност на страните, именно в полза на прокуратурата, която винаги се ползва с необосновано предимство в процеса. Все теми, които не се обсъждат от ВСС!

През годините ние като адвокати сме подавали многобройни сигнали до същия този ВСС и неговия Инспекторат, по които или няма отговор, или той е, че те не могат да се намесват в работата на конретния съдия. Подавани са и стотици сигнали до прокуратурата, по които отговорът е отказ за образуване на каквото и да е производство и обективна проверка на фактите. Именно затова ние сме против тези двойни стандарти и имаме няколко въпроса към ВСС и главния прокурор.

  1. На какво се дължи тази избирателност при извършването на проверки в съдилищата? Защо се обхващат само СРС и СГС, а не всички софийски съдилища, както и големите съдилища извън София, тъй като забавяне има навсякъде? Защо се прави втора обстойна проверка в СГС в рамките на само една календарна година, а преди 2015 г. такива проверки не са правени с години?
  2. Какви действия предприе ВСС за изработването на нова съдебна карта? Печално известен е фактът, че софийските съдилища са най-натоварените в страната поради липсата на единни критерии и правила за натовареност на съдиите. Според статистика на ВСС разликата в натовареността на съдиите в различните съдебни райони стига до 10 пъти. Системата и районирането на съдилищата в България практически не е променена от около 30 години, през които настъпиха огромни демографски и обществено-икономически промени. В някои съдилища няма почти никакви дела, а малкото на брой дела са с много ниска степен на правна и фактическа сложност. За сметка на това на такива места има поне по двама съдии и прокурори. Какви мерки взе ВСС в тази насока?
  3. Какви действия извършиха през годините Инспекторатът към ВСС и прокуратурата по стотиците сигнали срещу действията и бездействията на конкретни магистрати и колко дисциплинарни производства образува и завърши ВСС в този си мандат? Колко са магистратитите с влезли в сила наказания или повдигнати обвинения и влезли в сила присъди? Колко магистрати, явно уронили престижа на съдебната власт, си тръгнаха от системата „чисти и неопетнени“, с по двайсетина заплати?
  4. Защо главният прокурор не извърши проверка на подчинените му софийски и окръжни прокуратури? Настояваме и в тях да се извърши същата проверка за движението на досъдебните производства и преписките и да се даде информация за броя на забавените дела, които се разглеждат извън сроковете по НПК. Колко от тях са спрени и не се извършват никакви действия и колко от тях всяка година се прекратяват поради изтичането на абсолютната давност, докато трае досъдебното производство?!

Според нас е недопустимо прокуратурата, която е страна в процеса, да се намесва по толкова арогантен начин в работата на независимия арбитър – СЪДА. По този начин се нарушават принципите на независимост на съда, равнопоставеност на страните и за състезателен и справедлив процес, за които ние, адвокатите, като равнопоставена страна се борим.

Тук искаме да отбележим, че същият главен прокурор атакува пред КС и единствената правна възможност на адвокатурата по вече отменения чл.29 от Закона за адвокатурата да предприема мерки спрямо действия и бездействия на магистрати с мотива, че това е намеса в работата на органите на съдебната власт. Но главният прокурор явно не смята за такава намеса собствените си опити да осъществи контрол и натиск върху работата на съда, пред когото подчинените му прокурори се явяват като страна.

768x432Дълго време настояваме да се осъществи цялостна реформа на правосъдната система, в която влиза и коренна и дълбока реформа в адвокатурата. Ние от ИКАР смятаме, че е невъзможна каквато и да било съдебна реформа без участието на адвокатурата! Съдът е нашето работно място, там ние упражняваме професията си и защитаваме правата и законните интереси на българските граждани. В тази връзка изразяваме и нашето остро възмущение, че почти две години Народното събрание пренебрегва реформата в адвокатурата, като не приема ЗИДЗА, и това реално ограничава правата на гражданите, които ние защитаваме.

В заключение като реформатори и поборници за промени КАТЕГОРИЧНО се противопоставяме на всякакви действия по ограничаване на съдийската независимост и вътрешно убеждение. НАСТОЯВАМЕ проверките да бъдат извършвани по установения ред и от оправомощените за това органи и да обхванат всички софийски съдилища и прокуратури, както и всички големи съдилища и прокуратури в страната, като в тях да участват и максимално широк кръг субекти: адвокати, граждани, НПО.

Настояваме незабавно да се изготви и одобри нова Съдебна карта, като се оптимизират районите на съдилищата и броя на магистратите и се извършат нужните законодателни промени. Смятаме, че настоящите действия на главния прокурор и ВСС са насочени избирателно към непокорните и независими съдии, които се противопоставят на статуквото, блокиращо по всякакъв начин опитите за дълбока реформа в съдебната система!

AND JUSTICE FOR ALL

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.