SHARE

Скандалът с имотите, придобити от функционери и близки до ГЕРБ, на цени, много по-ниски от пазарните, от строителния предприемач „Артекс Инженеринг“, се разраства. „Терминал 3“ връща лентата на събитията малко по-назад – през 2017 г. Тогава е приета поправка в Закона за устройството на територията, която ползва именно „Артекс Инженеринг“ и техния скандален проект за небостъргач в кв. „Лозенец“. Вносител на поправката е депутатът от ГЕРБ Александър Ненков, а Цветан Цветанов я е подкрепил при гласуването в зала. Поправката става известна като поправката „Артекс“.

Свързахме се с Инициативен комитет „Лозенец”, представляван от Никола Вапцаров, и той ни представи наличната информация по казуса. Публикуваме я без редакция:

„Златен Век“ на корупцията

Или как се строи незаконно с благословията на МРРБ и Столична Община

Артекс Инженеринг ЕООД строи небостъргач на улица Златен Рог № 10 с изтекло строително разрешение. 34 етажната сграда имаше разрешение за строеж до ноември 2017 година, след изтичането му, всички институции отказват да вземат мерки относно спиране на строежа или изпълняване на задълженията си по закон. Не само това, но арх. Здравко Здравков неколкократно допуска съществени изменения на проекта, въпреки, че знае за изтеклият срок на сградата като се извинява с писмо от бившият зам. Министър на МРРБ Валентин Йовев. Същевременно, Министър Аврамова заяви в писмо, че становището на Йовев няма правна стойност и задължителен характер. Междувременно, архитект Здравков твърди публично, че получава заплахи от собствениците на Артекс Инженеринг в устен и писмен вид. И всичко това става със знанието и активното съдействие на г-жа Фандъкова. 

Ако попитате всеки един „кореняк“ лозенчанин за Лозенец, ще чуете едно и също нещо – Лозенец е супер, но го съсипаха от презастрояване. То се наблюдава във всички части на района – в долен Лозенец, горен Лозенец, Хладилника, Кръстова вада. До скоро проблемите бяха само свързани с уплътняването на квартала, но сега вече стои проблема как да се изкарат най-много пари от м2. И отговорът не закъсня – да се погази основният правилник за застрояване на София – Общият устройствен план – и да се започне строителство на мегаломански високи сгради.

Такава сграда е и новият проект на Артекс – Златен Век. 

Находяща се на улица „Златен рог“, проектът за 120-метровата 34-етажна сграда е за първи път одобрен по времето кметуването на Бойко Борисов през 2007 година. Проектът е одобрен в последният момент, непосредствено преди влизането в сила на ОУП на София, който ограничава строежите в тази част на София до 28 метра. Въпреки това, проекта е замразен от инвеститора – Кристела ЕООД. 

Съгласно тогава действащото законодателство, разрешителното за строеж има валидност 5 години от издаването му с възможност за еднократно подновяване. След изтичането на общо 10 годишният срок, строителното разрешение губи своето действие, ако строежът не е завършен в груб вид до покрив (или така нареченият Акт 14). Идеята на тази мярка на закона е, ако сградата не е довършена, да бъде преразгледана документацията и да бъде съобразена с новите изисквания на закона, ако има такива. 

В конкретният казус, строителното разрешение се подновява през ноември 2012 г. за период от 5 години. За да може да се получи тази презаверка, е било необходимо да има формално извършено поне някакво действие по строителството, а именно да се открие строителна линия. Такава формално е открита с Акт №2 през 2010 година. 

Въпреки презаверката, срокът за довършване на сградата на етап груб строеж остава до  ноември 2017 г. 

През 2017 г. Парламента приема ЗИД ЗУТ (закон за допълнение и изменение на ЗУТ), в който се помества т.н. „поправка АРТЕКС“. Тя гласи, че строителното разрешение важи 10 години от откриване на строителната линия. 

Цялата администрация на Столична Община, ДНСК и МРРБ бързат услужливо да обясняват, че тази поправка направена през 2017 г. важи и за всички строителни разрешения вече влезли в сила, особено за тези приети преди ОУП на гр. София. 

Главният Архитект на София арх. Здравков и Началника на ДНСК арх. Несторов се позовават на писмо на зам. Министър на МРРБ – Йовев, че казусът с разрешителното за строеж на ул. Златен Рог № 10 попада в логиката на новата поправка. Въпреки, че новата поправка на закона е съпроводена от преходни и заключителни разпоредби към поправката, които казват изрично, че разпоредбите се прилагат за бъдещи разрешения за строеж и за производства, по който още няма влязло в сила решение за строеж. 

Защото тънкият момент, който явно всички забравят е, че разрешението за строеж е индивидуален административен акт. Като такъв, той е подчинен на всички правни норми и принципи характерни за този вид акт, а именно срокове на действие, обхват, права и задължения. Всичко това се фиксира и бетонира в рамките на административният акт и не може да бъде подменено или изменено освен с изрична правна норма, която го постановява. В случая, правната норма ИЗРИЧНО КАЗВА, че не важи за влезли в сила производства. 

Не само това, но администрацията явно забравя и фактът, че всеки неин акт и действие е подчинено на закона и правилниците ОФИЦИАЛНО ПРИЕТИ от администрацията. Въпреки това, Здравков и Нестеров се извиняват с ПИСМО на зам. Министър Йовев. Писмо, което няма никакво правна стойност, както самият Йовев заявява. От друга страна, Министър Аврамова, в отговор на официално запитване от наша страна, заяви, че писмото на Министър Йовев няма никаква правна стойност и не може да бъде третирано като задължително за администрацията. 

Ако писмото на Йовев няма правна стойност, тогава основаването на нормативни актове и решенията на базата на това писмо е абсолютно нарушение на закона. Също така означава, че строежът на ул. Златен Рог № 10 е незаконен към момента и трябва да бъде спрян, строителят трябва да кандидатства за ново строително разрешение, съобразено с настоящите изисквания на ЗУТ и ОУП и когато това разрешение му бъде издадено, да преработи сградата в съответният вид. 

Ето и хронологията на събитията: 

  1. Горепосочената сграда получава разрешение за строеж с разрешение №134 от 26.01.2007г, влязло в сила на 01.03.2007г. Съгласно тогава действащото законодателство разрешението за строеж изтича през 2012г. и е презаверено със заповед №РД-09-50-1027 от 19.11.2012г. 
  2. Съгласно чл. 153 от ЗУТ с презаверяването на разрешението за строеж срокът за завършване на строителството се удължава с 5 години или до 19.11.2017 г. и презаверяването е еднократно. 
  3. Към 19.11.2017г. строителството на сградата не е завършено, а разрешението е изтекло и няма процедура по действащото законодателство, с която може да бъде повторно презаверено. 
  4. Дирекция „Национален строителен контрол” и Главният архитект на София – арх. Здравко Здравков остават на мнение, че строителството на сградата може законно да продължи до 2020 година. Те основават тези свои становища на писмо на зам. Министър на МРРБ Валентин Йовев с изх. №70-00-906 от 30.08.2017 г., което определя „срокът за завършване на строежа е 10 години от започване на строителството, а именно от датата на съставяне на протокол образец 2 (11.01.2010г.) и е валидно до 11.01.2020г.“. Не само това но,  арх. Здравков издава Заповед №РА51-226 от 20.09.2017г, в която допуска съществени отклонения от първоначалния проект. 
  5. Това писмо тълкува разрешението за строеж съгласно промените в Закона за устройство на територията, публикувани в бр. 13 на Държавен вестник  от 07.02.2017г, но §58 от одобрените текстове постановява, чезапочнали производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред“. Или с други думи становището на МРРБ противоречи на закона и е без правни последици. 
  6. Във връзка с това тълкование, с писмо с вх. № V8-1129/01.11.2018 поискахме от Министърът на МРРБ – г-жа Аврамова, да даде становище относно характера на писмото на зам. Министър Йовев. 

В отговор на нашето запитване, г-жа Аврамова отговаря, че: Посоченото писмо на заместник -министъра на регионалното развитие и благоустройството не притежава реквизитите на административен акт, няма задължителен характер и обвързващо действие по отношение на административния орган, комуто законът е предоставил оперативна самостоятелност и правомощия за одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж, съответно за презаверяване на разрешения за строеж, които са изгубили правното си действие. 

Документите към казуса: 

Препис от Отговор на писмо до Министър Аврамова с изх. № V8-1129/01.11.2018

Преписките, които се отнасят до настоящият казус са следните: 

1. Жалба до РДНСК № САГ17-ТК00-2830/27.11.2017 от Инициативен комитет срещу изграждането на 120-метров небостъргач на ул. Златен рог (за краткост ИК);

2. Жалба до арх. Здравко Здравков № към САГ16-АПО0-1029-[59]/06.12.2017 от ИК;

3. Писмо от инж. Владимир Малинов – Началник Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София при РДНСК – Югозападен район изх. №С17-1322-00-145/2018г.;

4. Заповед №РА51-226/20.09.2017г. на арх. Здравко Здравков за допълване на разрешение за строеж №134 от 26.01.2007г. с допускане на съществени изменения в одобрения инвестиционен проект;

5. Разрешение за строеж №134 от 26.01.2007г. издадено от арх. Петър Диков;

6. Заповед РА-09-50-1027/19.11.2012г. на арх. Петър Диков за презаверка на разрешение за строеж №134 от 26.01.2007г.;

7. Заповед РА51-25/06.02.2017г. на арх. Здравко Здравков за прекратяване производството по заявление за презаверяване на разрешение за строеж №134 от 26.01.2007г.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.