SHARE

От defakto.bg

Общо четири проекта за промени на промените в антикорупционния закон са внесли депутати за второ четене. Срокът изтече в края на работния ден на 4 април. Автори на предложенията са вносителите на приетите на първо четене поправки Данаил Кирилов и Хамид Хамид, както и Христиан Митев („Обединени патриоти“) и Красимир Събев (ГЕРБ).

Този закон, оспорван още в зародиш, става все по-интересен напоследък. Особено след заръката на премиера Борисов към новия правосъден министър и вносител Кирилов общинските съветници да не бъдат вадени от битката с корупцията. Прегледът на проектите показва, че този ангажимент е изпълнен, но не от Кирилов и Хамид, а от Христиан Митев. В неговия проект се „смекчават“ и най-бруталните поправки, позволяващи на КПКОНПИ да призовава граждани, включително и нощем, служителите на комисията да се прикриват с маски на лицата и прочее. Буни духовете обаче една друга поправка на поправките, даваща възможност председателят на КПКОНПИ да не е задължително юрист.

Шефът на КПКОНПИ с ценз като за председател на ДАНС

Изискванията към председателя на КПКОНПИ занапред да са за висше образование със степен магистър и 10-годишен юридически или професионален стаж в службите за сигурност или за обществен ред, от които минимум 5 години на ръководна длъжност, предлагат в общ проект Данаил Кирилов и Христиан Митев. Досега изискванията към шефа на „Антикорупция“ са за минимум 10 години юридически стаж и висше юридическо образование. Двамата обаче заявяват, че с поправките постигат „огледалност и симетрия“ на изискванията спряво председателя на КПКОНПИ с тези за шефа на ДАНС и на членовете на Бюрото за СРС.

Опитът показва, че лъкатушенето в закотворчеството обичайно е с персонална насоченост, заради „някого“. Дали така не готвят смяна на Пламен Георгиев?
Красимир Събев, ГЕРБ, прави формални промени, изписвайки новия антикорупционен закон в Закона за достъп до обществена информация. Досега там си стояли старите закони – за конфликт на интереси и отнемане на незаконното имущество.

Без нощни призовки

Свой, отделен проект е внесъл Христиан Митев. В него се предвижда да се заличи текстът, изключващ общинските съветници. В мотивите си Митев сочи, че предложеното отпадане е неоправдано и не бива да се допуска. Общинските съветници безспорно са лица, заемащи публична длъжност в органа на местното самоуправление – Общинския съвет, и като такива премат решения за управление на общинската собственост и за разпределение на сериозни финансови ресурси при участието на общината в проектти, съфинансирани или финансирани от европейските структурни и кохезионни фондове. Именно затова трябва да се осигурят необходимата публичност и прозрачност на имуществото им и възможности за проверка. Митев предлага и редакция на текста (нов чл. 47а), който вменяваше на всички незабавно на уведомяват КПКОНПИ за засечена корупция. Във варианта на Митев пише: „Всички държавни органи, служби за сигурност, обществен ред и охрана при получаване на сигнали за корупция или за конфликт на интереси за лице, заемащо висша публична длъжност, незабавно ги препращат на комисията, на вниманието на органите по чл. 16, ал. 2.
Мотивите му са, че в първоначалния вариант директно е преписано задължението на граждани и организации по НПК незабавно да уведомяват органите на досъдебното производство за извършено престъпление. КПКОНПИ обаче не е разследващ орган, а и в текста по вносител е изцяло неясно как държавните органи ще преценяват информация за корупция при липсата на легална дефиниция за такава и нормата би довела до административен произвол.
Да отпадне предлаганото правомощие на КПКОНПИ да осигурява запазване на обстановката и данните за престъпление, иска още Митев. Мотивите са сходни – комисията не е разследващ орган, а по НПК и сега длъжностните лица трява да уведомяват органите на досъдебното производство за извършено престъпление и да вземат мерки за запазване на обстановката и данните. Има корекции и на друго скандално предложение – за даване на право на КПКОНПИ да призовава граждани, включително и през нощта. В редакцията на Митев възможността за нощни призовки е изчезнала и е уточнено, че призоваването се извършва по реда на АПК. А при неизпълнение без уважителна причина може да се налагат глоби. И още – вкарва се добавка в приетата на първо четене поправка, че при изпълнение на служебните си задължения служители на КПКОНПИ могат да използват защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността. Христиан Митев иска да се добави, че в тези случаи маскираните носят индивидуални идентификационни номера по ред, определен с правилник. Мотивът – при превишаване на правомощията и нарушаване правата на гражданитте тези служители да могат да бъдат разпознати и установени. Да отпадне поправката, че давност не тече по време на имотната проверка на КПКОНПИ, се предлага още в този проект. Както и нотариусите и частните съдебни изпълнители да излязат от закона, тъй като не са лица, заемащи висши публични длъжности.

Редакциите на Хамид Хамид

Зам.-председателят на групата на ДПС предлага редакции, които вменяват на КПКОНПИ да пази и управлява обезпеченото имущество по реда на НПК. Както и запис, че движимите вещи се продават от органите на НАП.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.