SHARE

Главният архитект на София не може да каже дали строителството на „Златен век“ се реализира в синхрон със законодателството в България. Това става ясно от думите му в интервю за Би Ти Ви днес. Строителното им разрешение обаче не е презаверявано, а срокът за това е бил до ноември 2018 г. Арх. Здравко Здравков посочи няколко проблема:

Не е наясно как се реализира строителството на небостъргача в момента – по кои точно съществуващи разпоредби.

В първоначално одобрения проект и издадени разрешителни тази сграда е административна и в нея не би трябвало да се продават апартаменти.

Не е ясно защо в документацията по изграждането на „Златен век“ се взима предвид становище на заместник регионален министър, който вкарва поправката „Артекс“ в действие, докато регионалният министър имал позиция, че писмото на неговия заместник няма правна стойност.

Архитект Здравков потвърди, че е получавал есемеси за натиск от семейство Мирянови.

Да ви припомним позицията на Инициативен комитет „Лозенец“, която „Терминал 3“ единствен публикува в цялост. В нея се посочват подробно закононарушенията относно строителството на „Златен век“. Става ясно още и че арх. Здравков не е просто наблюдател на процесите, но и участник. Ето отново хронологията:

  1. Горепосочената сграда получава разрешение за строеж с разрешение №134 от 26.01.2007 г, влязло в сила на 01.03.2007 г. Съгласно тогава действащото законодателство разрешението за строеж изтича през 2012 г. и е презаверено със заповед №РД-09-50-1027 от 19.11.2012 г.
    Съгласно чл. 153 от ЗУТ с презаверяването на разрешението за строеж срокът за завършване на строителството се удължава с 5 години или до 19.11.2017 г. и презаверяването е еднократно.
  2. Към 19.11.2017 г. строителството на сградата не е завършено, а разрешението е изтекло и няма процедура по действащото законодателство, с която може да бъде повторно презаверено.
  3. Дирекция „Национален строителен контрол” и главният архитект на София арх. Здравко Здравков остават на мнение, че строителството на сградата може законно да продължи до 2020 година. Те основават тези свои становища на писмо на зам.-министър на МРРБ Валентин Йовев с изх. №70-00-906 от 30.08.2017 г., което определя „срокът за завършване на строежа е 10 години от започване на строителството, а именно от датата на съставяне на протокол образец 2 (11.01.2010г.) и е валидно до 11.01.2020 г.“.
  4. Не само това, но арх. Здравков издава Заповед №РА51-226 от 20.09.2017 г, в която допуска съществени отклонения от първоначалния проект.
  5. Това писмо тълкува разрешението за строеж съгласно промените в Закона за устройство на територията, публикувани в бр. 13 на „Държавен вестник“ от 07.02.2017 г, но § 58 от одобрените текстове постановява, че „започнали производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред“. Или с други думи, становището на МРРБ противоречи на закона и е без правни последици.
  6. Във връзка с това тълкование с писмо с вх. № V8-1129/01.11.2018 поискахме от министъра на МРРБ – г-жа Аврамова, да даде становище относно характера на писмото на зам.-министър Йовев.

На основанията на всичко това и след като скандалът се разрази отново, Инициативен комитет „Лозенец“ изпратиха отворено писмо до премиера, регионалния министър и шефа на парламентарната група на ГЕРБ с копие до кмета, главния архитект на София и шефа на ДНСК. В него се настоява за спиране на строителството на “Златен век”. „Продължаваме да считаме, че сградата се строи без валидно строително разрешение, тъй като то е изтекло през ноември 2017 година. Въпреки многобройните ни жалби и писма ние срещнахме единствено напълно неадекватни, противоречиви и противозаконни обяснения от страна на ДНСК“, се казва в писмото. Цялото можете да го прочетете тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.