SHARE
  • Затрудняване на възможността адекватно и навременно да бъдат подпомагани деца
  • административен хаос,
  • нарушения при разглеждането на спешни случаи
  • липса на безпристрастност
  • безконтролно допълване на документи
  •  предпоставки за злоупотреба с власт
  • липса на управленска компетентност и т.н.
Всичко това са само част от констатациите на доклад, изготвен в края на миналата година от държавата за нередностите във Фонда за лечение на деца, но той не бива оповестен, когато е готов. 

Красимира Величкова, Десислава Хурмузова, Нели Логофетова, доц. Анелия Буева и Милена Златкова в качеството си на напуснали членове на Обществения съвет на център „Фонд за лечение на деца” настояват заради констатациите в него да се търси наказателна отговорност „от всички, виновни за препятстването и забавянето на лечението на децата“.

Публикуваме тяхното отворено писмо.

Скъпи родители и приятели,
Преди пет месеца петима членове на Обществения съвет на център „Фонд за лечение на деца” напуснахме съвета с мотивите, че административният хаос във фонда и системната подмяна на решенията на Обществения съвет вредят на нуждаещите се деца и ние не можем да бъдем параван на случващото се.
Изпратихме до Министерството на здравеопазването, Министерския съвет, парламента и прокуратурата списък със заявленията, чиито решения бяха подменени. Три месеца по-късно тогавашният министър Петър Москов ни отговори с писмо, че вследствие на нашите сигнали е направена проверка, има изготвен доклад и несъответствията ще бъдат остранени. Ние от своя страна със заявление за достъп до обществена информация поискахме да ни бъде предоставен и самият доклад. И на 13 март 2017 г. получихме частичен достъп до него с аргумента, че „изложените в него факти и обстоятелства представляват част от материали по водено наказателно производство”.
Докладът е бил готов на 5 декември 2016 г., състои се от 127 страници, в които се описват „неточностите” в работата на ЦФЛД до 15.10.2016 г.
По отношение на сигналите ни комисията констатира:
При извършената проверка комисията установи редица несъответствия в организацията на дейността на ЦФЛД, подробно описани в доклада, които дават основание да се направи заключение, че изложеното в сигнала се потвърждава. Във връзка с изложените в постъпилите сигнали твърдения за системна промяна на решенията на обществения съвет и несъобразяване с направените от него предложения и забележки от страна на директора, комисията присъства на проведено на 26.10.2016 г, заседание, на което се установи… в деня след заседанието на Обществения съвет на страницата на ЦФЛД е публикувана информация за взетите решения, по отношение на която комисията установи, че за част от разгледаните заявления публикуваното не съответства на взетите от Обществения съвет решения.”
В доклада подробно са описани още:
1. Констатации за промените в Правилника за дейността на ЦФЛД, за част от които предупреждавахме, че биха затруднили работата на фонда и възможността адекватно и навременно да бъдат подпомагани деца:
– „Комисията обръща внимание, че голяма част от разпоредбите в правилника претърпяха многобройни и важни изменения от 30.08.2016 г., което доведе до неяснота на текстовете.”
„В Правилника следва да съществува изискване консултативните звена да са различни от лечебните заведения, в които се провежда лечението на пациента до момента. В противен случай ще се наруши основно изискване за безпристрастност при взимане на решения.”
„Така разписаният ред открива възможност за безконтролно допълване на документи, затруднява проследяването на сроковете за придвижване на заявлението и прави последващия контрол практически невъзможен.
– „Чл. 33, ал. 6 създава възможност за разглеждане на заявлението за подпомагане с едно становище на консултативното звено, не се осигурява гаранция за безпристрастност и конфликт на интереси.
2. Констатации за директора и администрацията на фонда:
На практика при назначаването си проф. д-р Пилософ е бил в несъвместимост със специалния закон и декларацията, подадена по чл. 12, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, е с невярно съдържание, за което комисията ще уведоми компетентния орган.
Въпреки че от назначаването му са изтекли повече от 7 месеца, несъвместимостта не е отстранена, което е основание за прекратяване без предизвестие на правоотношенията с проф. д-р Пилософ.”
– „…директорът на фонда е нарушил разпоредбите на Правилника за дейността и организацията на работа на център „Фонд за лечение на деца”, което е основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност.”
Директорът не е изпълнил задължението си да изгради адекватна и функционална система за финансово управление и контрол, поради което комисията има основание да счита, че директорът на ЦФЛД не управлява публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин.
– „Не е създаден регистър на лечебни заведения с консултативни звена, което създава предпоставка за злоупотреба с власт и създава реална опасност от безконтролно представяне на протоколи от консултативни лекарски комисии със съмнителен статут и компетентност.”
– „В нарушение на чл.37. ал.2. от правилника, при случаи на обоснована спешност, директорът на фонда не е изпълнил задължението си да свика Обществения съвет.
– „Констатираха се случаи на подадени заявления, по които няма предприети никакви действия от страна на ЦФЛД.
– „Констатираха се случаи, при които на заседания на Обществения съвет се разглеждат и одобряват заявления, за които липсва становище на външен експерт. Това води до решение на Обществения съвет „за допълнително становище”, с което необосновано се бави процедурата и се ангажира ресурс на членовете на съвета за разглеждане на едни и същи заявления неколкократно.”
– „Комисията обръща внимание, че всички констатирани несъответствия са резултат от липсата на управленска компетентност от страна на директора на ЦФЛД, липса на утвърдени вътрешни правила с ясно формулирани задължения на служителите в администрацията и определени срокове за тяхното изпълнение. Служителите на фонда на познават приложимата нормативна уредба и конкретно Правилника за дейността и организацията на ЦФЛД. Това създава административен хаос и води до необосновано забавяне при разглеждането на заявленията за финансово подпомагане.
– „Не е спазено изискването на чл.43, ал. 1 от правилника въз основа на предложението на Обществения съвет, обективирано в протокола от съответното заседание, директорът на фонда да се произнесе с решение. При липса на протоколи от заседанията на Обществения съвет, които съдържат решението на съвета по отделните заявления, комисията счита, че заповедите са издадени без основание за това.”
Спираме с цитатите от доклада тук. Но задаваме своите въпроси:
1. След като е знаел от 5 декември 2016 г., че във фонда цари хаос и управленска некомпетентност, защо Петър Москов не е извършил незабавно смяна на ръководството на Фонда, а продължи да уверява обществото, че всичко е наред, и по този начин рискува живота и здравето на децата, очакващи подпомагане? Защо ръководството на министерството хвърли вината за затруднената работа на фонда и създалото се напрежение върху членове на Обществения съвет?
2. Защо този доклад не ни беше предоставен още през декември, така както е препоръчала комисията, сезирана заради нашия сигнал?
Отново настояваме да бъде върнат старият правилник за работа на фонда, да се сформира работна група с широк кръг експерти и граждански организации и да се изготви адекватен нов проект, защитаващ в максимална степен правото на децата на навременно и качествено лечение.
Настояваме да бъде потърсена наказателна отговорност от всички, виновни за препятстването и забавянето на лечението на децата.
SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.