SHARE

От Румен Гигов, дългогодишен служител в ДПУБ-МВР

Още в самото начало следва да уточним, че става въпрос за най-малката като численост част от служителите в МВР, а именно – тези със статут по Закона за държавния служител (ЗДСл). Те обаче са с относително висок размер на заплатите в сравнение с останалите служители от държавната администрация. Съгласно чл. 142, ал. 4 от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР), статутът на тази група служители се определя със ЗДСл. Съответно, определянето на минималните и максималните размери на основните заплати по нива и степени, размерите на допълнителните възнаграждения, както и редът за получаването им, се определят с наредба на Министерския съвет (чл. 67, ал. 3 от ЗДСл).

Според чл. 11 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА) увеличението на заплатите се основава на определената годишна оценка на изпълнението на длъжността, както и в други особени случаи (след края на изпитателния срок, бременност и майчинство и др.). Размерът на увеличението на заплатите е в зависимост от поставената годишна оценка за изпълнението на длъжността, като се урежда съобразно чл. 12 от същата наредба.

За 2022 г. и 2023 г. увеличението на заплатите на тази група служители на МВР обаче е определен не според указаното в нормативната база, а на всички поравно („на калпак“) – увеличение с 20% за 2022 г. и с 10% за 2023 г. От администрацията оправдават извършеното с това, че така било записано в Закона за държавния бюджет – съответно за 2022 г. и за 2023 г., а законът бил акт от по-висш порядък в сравнение с наредбите. Последното е принципно вярно, но не и когато предметът на правно регулиране на двата нормативни акта е съвършено различен. А в случая е именно така.

Определянето на размера на заплатите по описания по-горе начин доведе до нарушаване на чл. 11, ал. 3 от НЗСДА, като за една голяма част от служителите в централните структури бяха определени възнаграждения в по-висок размер дори и от поставения максимум за най-високата степен на заплата. Въпреки промяната в нормативната база от края на месец септември 2023 г., все още има служители, които получават възнаграждения в по-висок размер от съответно посочения максимален такъв в Приложение № 1 към НЗСДА. Използването на вече цитираното „основание“ е меко казано нелепо, некоректно, а и гарнирано с оправдания като „от правната дирекция така казаха“, „ръководството така иска“ и т.н. Резултатът от всичко това е грубо погазване на нормативната уредба – в хипотезата на добре познатата „колективна безотговорност“. Същевременно, всички вътрешнонормативни актове в тази област се изготвят и предлагат на министъра от директора на дирекция „Планиране и управление на бюджета“ (ДПУБ).

Съществуващите и действащи Вътрешни правила за определяне на заплатите на служителите се оказват неприложими след последните две увеличения. Правилата даваха възможност на новоназначени служители да се определя по-висок размер на заплатата в сравнение дори и с максималния такъв за тяхното ниво съгласно НЗСДА. Тези Вътрешни правила бяха създадени за облекчаване на административната дейност при преобразуването на правоотношенията на служителите след 01.02.2017 г. Правилата обаче вече изиграха своята роля и следва да бъдат отменени, за да се прилага само НЗСДА. Този въпрос е от компетентността на специалистите по „Труд и работна заплата“ (ТРЗ), но както вече имахме случай да отбележим (в предишен материал), специалистите по ТРЗ се обучават и се създават с години, а не растат по дърветата.

Очевидно е, че и настоящият министър, така както и предишните двама, също е подведен от работата на дирекция „Планиране и управление на бюджета“ (ДПУБ), с участието и на служителите от отдел „Труд и работна заплата и административно обслужване“ (ОТРЗАО).

В края на 2021 г., при изготвяне на заповед на министъра на вътрешните работи за награждаване на служителите на МВР, беше допуснато всички служители да бъдат наградени с незаконосъобразна по размер сума – в разрез с чл. 10, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за награждаване на служителите на МВР. Заповедта би следвало също да е съгласувана с ДПУБ, но очевидно никакво отрицателно становище не е било дадено. В резултат на това е нанесена финансова щета на МВР.

При целия финансов недоимък и постоянните оплаквания от служители от териториалните структури, че сами си закупуват хартията за принтерите, както и тонера, в края на 2022 г. от страна на ДПУБ беше допуснато всички служители на МВР да бъдат наградени с по 1 200 лв. – уж на основание чл. 10, ал. 4 от цитираната наредба за наградите.

Интересно е как така служителите, осъществяващи обслужващи, осигуряващи и административни функции, са проявили „героизъм“ и са постигнали „високи резултати в служебната дейност с широк обществен отзвук или с изключителна значимост за обществото“. Всички служители.

Даже и самият министър да е поискал да се дадат награди в максимален размер, този размер следва да е максималният по нормативна база – не повече. Освен ако законът за някои не означава нищо. Така както беше преди десетина години.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.