SHARE

Данните на Националния статистически институт за образованието в България през 2016/2017 г. представят следната картина: Около шестстотин млади учители (под 25 години) работят в България, а 49% от преподавателите в страната са на над 50 години.
Пет хиляди са дипломираните педагози от висшите училища за последните две години. 

Близо половината от завършилите задължителното до 16-годишна възраст основно образование са продължили средното си образование извън страната. 

Децата, записани в детски градини през последната учебна година, са с 3.3% по-малко от предходната година. Детските градини в страната са със 108 по-малко, отколкото за периода 2015/2016 г. Педагогическият персонал, ангажиран в детските градини, също е намалял – с 2.5%.

С 24 по-малко са общообразователните институции поради закриване или сливане на училища. Броят на учениците в общото образование е нараснал с 0.6%.

7.4 хиляди (45%) от общо 16 хил., завършили основно образование (до 8-и клас включително), са се ориентирали към други държави, а 10% от завършилите са прекратили образованието си поради нежелание да учат. Основно образование в България са завършили 47 хил. ученици, а средно – почти наполовина, 27 хиляди.

Общият брой на студентите в четирите образователни степени на висшето образование е намалял с 6.3% в сравнение с предходната година. 13.5% от бакалаврите и магистрите се обучават в частни висши училища.

Най-висок е броя на студентите в областта на здравеопазването – 26.3%, следван от сферата “Спорт, туризъм и хотелиерство” с 21% дял във висшето образование.

„Технически науки и технически професии“ (20.3%) и „Стопански науки и администрация“ (18.6%) се нареждат на трето и четвърто място по брой студенти във висшите учебни заведения. 94.5% от студентите са български граждани, а броят на чуждестранните студенти се е увеличил спрямо миналата година.

Жените са с предимство пред мъжете във всички степени на висшето образование: 59% от завършилите със степен “бакалавър”, 62% от новите магистри и 52.8% от защитилите докторска степен през 2016 г. са жени. Въпреки това се наблюдават съществени полови различия по области на образование – в здравеопазването, хуманитарните науки, образованието и природните науки превес вземат жените, а в техническите науки – мъжете.

Наблюдава се спад в общия брой на детските градини и общообразователните училища, а броят на висшите учебни заведения в страната остава непроменен.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.