SHARE

Международната организация „Прозрачност без граници“ призовава политическите партии и коалиции, които ще участват на задаващите се избори за Народно събрание, да подкрепят 17 антикорупционни ангажимента.

“Считаме, че основната гражданска и политическа задача на партиите, институциите, неправителствените организации и медиите е да положат максимални усилия както за провеждането на свободни, честни и демократични избори, така и да предложат програма за управление, която дава адекватен отговор на проблема с корупцията в страната”, пише в писмо международната организация.

В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници“ отправя предизвикателство към политическите партии от „17 ангажимента за избори 2017 г.“. От асоциацията предлагат следните мерки:

Конкретни предложения за изменения в действащото законодателство, което да доведе до ефективно разследване и санкциониране на незаконното финансиране на политическите партии и предизборните кампании на кандидатите и пресичане на последващите практики на политически патронаж чрез:

I. Проверка за съответствие между финансови отчети и реално разходвани средства от политическите партии.

II. Текущ контрол върху разходите по време на предизборна кампания.

Изваждане на светло на лобистката дейност в България чрез:

III. Възприемане за водещ стандарт следната дефиниция за лобистка дейност: „Лобистка дейност е всяка пряка или непряка комуникация, или пряк или непряк контакт, срещу заплащане или безплатно, с лице, заемащо публична длъжност в орган на власт или в орган на местно самоуправление, които са насочени към оказване на влияние върху процеса на взимане на публично решение“.

IV. Създаване на публично достъпен регистър на лобистите, съдържащ следните задължителни характеристики: 1) информация относно лицата, осъществяващи лобистка дейност; 2) институциите и лицата, които са обект на лобиране; 3) характер/естество на лобистката дейност; 4) изразходвани финансови ресурси за тази дейност; 5) приложени документи.

V. Създаване/оправомощаване на институция с ясни функции по надзор върху прилагането и за санкциониране на нарушенията.

VI. Въвеждане инструмента „законодателно досие“ – задължение за всички категории вносители на проекти на нормативни актове да предоставят публично информация за всички контакти със заинтересовани страни по повод подготовката на съответния нормативен акт.

VII. Създаване към Народното събрание на Публичен регистър на организациите – вносители на писмени становища по законопроекти в парламентарните комисии, съдържащ данни за наименованието и седалището на организацията, членовете на управителния съвет, областите на експертен опит и интересите, които представлява.

Приложение на единна антикорупционна политика, валидна за всички публични власти чрез:

VIII. Създаването на независим антикорупционен орган, който: 1) провежда държавна политика за превенция на корупцията; 2) провежда антикорупционен одит на секторни политики; 3) разполага с правомощия за проверка на сигнали за корупционни нарушения; 4) упражнява контрол по изпълнението на политиките за противодействие и ограничаване на корупцията; 5) провежда ефективни проверки за установяване конфликт на интереси сред лицата, заемащи висши публични длъжности.

Устойчива политика за прозрачни назначения в органите на власт чрез:

IX. Въвеждане от 44-ото Народно събрание на стандартни унифицирани процедури за избор на ръководни позиции в органите на управление, независимите органи и висшата администрация, основани на: 1) предварително формулирани критерии, включително на изисквания за професионална компетентност; 2) прозрачност на процедурите по избор; 3) публични изслушвания с възможност за обсъждане на предложените концепции за управление; 4) прозрачност при вземането на решения за избор; 5) задължение за мотивиране на избора.

Конкретни стъпки за укрепване авторитета на парламентарната етична комисия към 44-ото Народно събрание чрез:

X. Прилагането на прозрачни процедури за избор на членове и ръководство на етичната комисия в съответствие с изискването за безспорен интегритет, а не вследствие на политически компромис.

XI. Утвърждаване на санкционните правомощия на комисията и принципите за прозрачност в работата й.

 

Ясна програма за въвеждане на основани на риска мерки за противодействие на корупцията по ниските етажи на властта във високорискови сектори в рамките на държавната администрация чрез:

XII. Внедряване на механизъм за ex ante превенция на конфликта на интереси по категории рискови процеси в дейността на публичните органи.

XIII. Укрепване правомощията на инспекторатите в администрацията за проверка на декларациите и предотвратяване на конфликта на интереси.

Възприемане, регламентация и прилагане на всеобхватна политика за защита на лицата, докладващи за нередности чрез:

XIV. Детайлно описан режим за защита на служителите в централната и местната администрацията, които сигнализират за нередности и корупция, включващ: 1) ясни процедури за вътрешно докладване при стриктно спазване на правилата за конфиденциалност; 2) ясни процедури за проверка на сигналите; 3) механизъм за консултиране (правна защита ) на подалите сигнал; 4) механизъм за независимо разглеждане на жалби от лица, подали сигнал; 5) механизъм за обезщетяване на лицето, подало сигнал по отношение на всички категории рискове; 6) механизъм за налагане на санкции на органа, предприел репресивни мерки към лицето, подало добросъвестно сигнал; 7) процедури за анализ на резултатите и обратна връзка.

Устойчива политика за прозрачно и отчетно разпореждане с публични средства чрез:

XV. Въвеждане на система за външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за обществени поръчки и върху свързаните с тях последващи действия, включително върху последващите проверки, както и във връзка с разкритите случаи на конфликт на интереси или корупция и коригиращите мерки за отстраняване на установените пропуски.

XVI. Конкретни срокове и мерки за преминаване към електронни търгове като основен инструмент за прозрачност на обществените поръчки.

XVII. Въвеждане на стандарт за оценка на ефективността от изпълнението на обществените поръчки и публично отчитане на резултатите.

Пълния анализ на предложените мерки може да прочетете тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.