SHARE

Висшият адвокатски съвет публикува изключително тежкото и критично становище за предложения от ГЕРБ нов законопроект за съдебна реформа и борба с корупцията. Конфликтният текст, предложен от управляващите, е в разрез с Конституцията на Република България, законите и принципите на правовата държава. Стряскаща липса или безпомощност на дефинициите, нарушаване на принципите за „равенство на оръжията“ в правовата държава и специален имуществен имунитет на членовете и органите на комисията са само част от дупките в проекта.

„Комплексната оценка е, че във всички части на нова правна регулация проектът влошава съществуващото правно положение“, предупреждават от ВАС, както и че правилата и нормите, заложени в него, „следва да бъдат подложени на много задълбочена преценка за конституционосъобразност като нормативно единство, а не поотделно.“

Представяме ви синтезирано на най-важните моменти от становището на ВАС:

 • Проектът е противоконституционен по концепция, а в частта му относно установяване на субективното право на отнемане на имущество в полза на държавата противоречи не само на конкретни конституционни норми, но и на международни и европейски правни стандарти и на основни принципи на правото по ЕКЗПЧОС. В частност в частта му за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество той противоречи пряко на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 3 април 2014 г., чието транспониране прави опит да прокламира в мотивите си.“
 • „Следва изрично да се подчертае, че „незаконно придобито имущество“ не е  „облага“ по смисъла на чл. 2, т. 1 от Директива 2014/42/EC, поради което е напълно несъстоятелно твърдението на авторите на законопроекта, че той съответства на изискванията на директивата„, се посочва в текста. „В разрез с приложимата при законотворчеството и тълкуването на правните норми в континенталната правна система на формалната логика“ проектът се опитва да:
 • създаде основание за възникване и упражняване на субективно административно материално право на отнемане в полза на държавата на конкретни чужди имуществени права под предлог, че то не е придобито по законен начин и/или със законни средства (без да дефинира кои начини и средства са законни или незаконни)„;
 •  „отнеме конкретни имуществени права (по обекти) на основание брутен недостиг на „нетен доход“ за различни, нерегламентирани от закона периоди от време при пълно игнориране на фактите относно законния характер на източниците за придобиване на конкретното имуществено право“;
 •  „инкриминира“ недопустимо вещи (права върху вещи) на основание принадлежността им към имуществото на конкретен титуляр (персонален признак) в съчетание с други признаци и предпоставки“;
 •  „ограничи мълчаливо източниците на законни приходи, като направи релевантни само доходите, пропускайки да определи какво по смисъла на този закон е „доход“ и каква е принципната му разлика с „приход“, „чист доход от предприемаческа дейност“ или „друг източник на финансиране“;
 • „в разрез с Конституцията, законите на страната и принципите на правовата държава да институционализира безконтролна и безотговорна власт на специализиран административен орган в лицето на комисията за противодействие на корупцията и за установяване на незаконно придобито имущество (комисията), чието упражняване поставя под заплаха от непоправимо и невъзстановимо уреждане личните и имуществените интереси на практически неограничен кръг лица, подвластни на дирекционната му власт“;
 •  „да гарантира „служебна победа“ в полза на държавата, лишавайки и/или ограничавайки до степен на невъзможност за упражняване на средствата за материалноправна и процесуална защита на потърпевшите в административното производство и ответниците в гражданския процес (в нарушение на принципа за „равенство на оръжията“ на правовата държава)„;
 •  „да създаде практически неизчерпаем източник на неоснователно обогатяване на държава, която съзнателно не поддържа работеща защитна система срещу престъпления и правонарушения, като по този начин генерира при пряката си дейност благодатни условия за „придобиване на незаконно имущество“;
 • „да създаде неоправдана привилегия на държавата пред всички останали кредитори на лицата, чието поведение е обект на регулиране и контрол по силата на този закон, като отнеме всички имуществени права на длъжника, служещи като обезпечение на задълженията му – чл. 133 ЗЗД“. От ВАС посочват, че „от друга страна, въпреки претенциите за универсалност, проектът всъщност допуска огромни празноти„, като подчертават, че не са регулирани изчерпателно случаите на корупция „вън от определението на чл. 3 – политическа, в стопанската област и т.н.“
 • „Неудачният характер на опита за компилация се илюстрира ярко от отсъствието на правни норми в закона, които да установяват – по позитивен или негативен път – съдържанието на понятия като „незаконно придобито имущество“, „източник на незаконно придобито имущество“, „законен източник“, „публичен“, съответно „частен“ интерес, „доход“, „приход“, „източник на финансиране“,  „възнаграждение или друга материална и нематериална облага“ и т.н.“
 • „Законопроектът се отличава с липса и/или безпомощност на дефинициите: „имущество“, „незаконно придобито имущество“, „корупция“, „конфликт на интереси“, „частен интерес“, „облага от нематериален характер“, „облага“.
 • „Юридическата „иновация“, както адептите на закона считат изобретяването на законовото понятие с неопределено съдържание „незаконно придобито имущество“, всъщност е класически юридически нонсенс. Авторите на закона изцяло пренебрегват съществуването на общи правила на вещното и облигационното право, които са установени трайно, почиват на традиционни разрешения и са потвърдени в продължителна и непротиворечива съдебна практика.“
 • „Те [авторите – бел.ред.] разбират регулирането на правото на държавата за отнемане на „незаконно придобито имущество“ като своеобразен „харман“, свободен (изчистен) от всякакви други правни норми (публични и частни), в който вършеят възстановяване на справедливост.“
 • „В мотивите към законопроекта вносителят се позовава на „постигнатите до този момент резултати и добри практики в областта на гражданската конфискация“, без да ги конкретизира и без да посочи кой е постигнал резултати и добри практики, защото Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) със сигурност не е. Опитът дейността ѝ да се представя като пример и панацея за борбата с корупцията може да заблуди за кратко ЕК и Механизма. Всъщност тя е напълно нефункционален орган, който е пречка за приложение на ЗОПДНПИ, независимо от всички изменения и поправки, направени в него, защото не тя, а държавата не функционира.“
 • „Във видимо пришитото „чуждо тяло“ на закона в частта за отнемане на незаконно имущество представлява неприкрит опит на държавата да спечели служебна победа при съдебните процеси за отнемане на незаконно имущество. […] Арогантността на подхода е илюстрирана пряко от пълното безразличие на законодателя, съответно на административния орган към въпроса какъв е действителният източник на придобиване на това имущество и установяването на неговия законен или незаконен характер.“
 • Проектът в частта му за отнемане на незаконно имущество съдържа множество непреодолими вътрешни противоречия. […] Пак в него е допусната невъзможна смесица на доказателствени процеси с взаимно изключващи се средства и резултати.“
 • Куриозно е въвеждането на самостоятелни основания за извършване на оперативно-издирвателни действия, включващи и „искане на органите на досъдебното производство и на съда“, каквито процесуални действия съвременните НПК, ГПК, ЗМВР, ДОПК и АПК не познават.“
 • „Създава [проектът – бел.ред.] възможност за експроприиране на имущество, придобито по законен ред от лица, които не са осъдени или обвинени за извършване на престъпления или правонарушения, без да им предоставя възможност за компенсиране на увреждането и като ги лишава от обезпечението на имуществото на проверяваното лице.“
 • „Нарушава [проектът – бел. ред.] принципите на правовата държава.“
 • Проектът противоречи в частта му относно правото на държавата на отнемане на незаконното имущество на Конституцията на РБ и защитаваните от нея принципи и права на гражданите, между които правото на свободна стопанска инициатива и на неприкосновеност и защита, съответно на свободно упражняване и ползване на правото на собственост.“
 • Законопроектът отчита обстоятелството, че този орган ще съчетава твърде разнородни функции – от господар на законодателния процес (съгласуване на всички законопроекти), популяризатор на държавната дейност срещу корупцията (пропаганда), осъществяващ действия по превенция на корупцията (своеобразна профилактика), през координатор на държавни институции в областта на антикорупционната политика, през орган на разследване […], административен орган  […], особена юрисдикция […], орган по управление и разпореждане с материални активи, административнонаказващ орган, ищец в съдебно производство […]. Част от тези функции като превенция и административно наказване са напълно несъвместими. Несъвместими са и административните процедури по различните административни функции.

Въпреки това, подчертава се в заключението, самият проект е поставен на изключително нестабилна основа с оглед на това, че КОНПИ е негодна основа за новосъздаваната администрация на комисията, тъй като нейните успехи „са илюзия, а отчетите ѝ представляват съзнателно невярно отразяване на действителните факти“. Поради това ВАС призовават за цялостна ревизия на комисията, нейната дейност и отчети.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.