SHARE
Върховният административен съд окончателно отмени промените в Плана за управление на Национален парк „Пирин“, които станаха причина за екологичните протести през 2018 г.

Мотивите на петчленния състав на върховните съдии са изложени в 30 страници, като основната теза касае чл. 21, т. 1 от Закона за защитените територии.

В националните паркове се забраняват строителството освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземните комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения„, пишат съдиите.

Петчленният състав на ВАС, както и предходния тричленен състав са категорични, че в такава ситуация и на съответната защитена територия може да има само ремонт, но не и изграждане на нови спортни съоръжения.
Измененията на плана са такива, констатира съдът, че попадат в обхвата на ЗЗТ и затова трябва да има екологична оценка на плана, каквато няма, както и оценка за съвместимост.
Освен това не са спазени и изискванията на Директива 2001/42 на ЕС за екологичните оценки. Директивата е част от дейността по прилагането на Орхуската конвенция в ЕС. През 2003 година е публикувана и Директива 2003/35/ЕС, която въвежда правила за участието на обществеността при подготовката на някои планове и програми, имащи отношение към околната среда, казват съдиите.
SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.